Vårdnad

Om en förälder blir åtalad för barnpornografibrott och sexuellt ofredande mot barn ( ej egna) får man ha kvar vårdnaden som vanligt? Eller vad händer med barnen?

Tindra

Kommentarer

Hej!

Att vara förälder är en komplex uppgift. Hur man är i olika sammanhang och roller, som i arbetet, på fritiden, med vänner eller i andra sociala sammanhang, behöver inte alltid vara desamma och inte heller spegla hur man är som förälder.

Om en förälder brister i sin föräldraroll, så har flera olika myndigheter en anmälningsplikt vid misstanke att ett barn far illa. Vissa brott föranleder att anmälningar görs till socialtjänsten. När Socialtjänsten får in en anmälan gör bedömning om utredning ska öppnas på barnets situation.

Om utredning öppnas ska barnets behov klarläggas, hur dessa behov blir tillgodosedda och om barnet eller dess föräldrar eller någon annan i dess familj behöver stöd och hjälp för att barnets behov ska tillgodoses. Kan den ena föräldern skydda barnet gentemot den andre föräldern om det finns en oro för att en förälder utgör en fara gentemot barnet. Till exempel om en förälder har ett missbruk, kan den andre föräldern skydda barnet att utsättas för den påverkade föräldern.

Din fråga om en förälder får ha kvar vårdnaden om sina barn om hen blir åtalad för barnpornografibrott, är ytterligare en dimension i förhållandet till barnet. En förälder kan ha vårdnad om sitt barn, men egentligen inte vara så aktiv i denna roll eller i rollen som förälder överhuvudtaget.

Om den ena vårdnadshavaren anser att brottet som barnets andre vårdnadshavare är misstänkt för är så allvarligt att hen upplevs som olämplig som vårdnadshavare, kan den första föräldern ansöka om ensam vårdnad.

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att barn inte ska fara illa. Om föräldrar inte har förmåga att skydda sina barn ska socialtjänsten säkerställa att barnen är säkra och har goda och trygga vuxna omkring sig som ger god omsorg, omvårdnad och skydd. Vad som händer med barn till en förälder som är misstänkt för barnpornografibrott och sexuellt ofredande går inte att säga generellt, utan en utredning kring barnen behöver göras.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter