Diagnos

Jag undrar om en socialsekreterare får ställa diagnosen trauma på ett barn, utan att hon blivit bedömd av vare sig läkare eller psykolog?
Vidare undrar jag också om socialsekreteraren har rätten att bedöma skjuta upp skolstart hösten 2020, då denne anser att barnet inte är ”mogen” för det än?

Tack, på förhand!

Gamla mommo

Kommentarer

Hej!

Socialtjänsten och dess socialsekreterare har inte någon befogenhet att ställa diagnoser på barn och vuxna. Vi förstår det som att du uppfattat att socialsekreteraren har ställt diagnosen trauma. Utan att vidare känna till i vilket sammanhang det nämnts och hur det nämnts så vill vi skriva lite kort om begreppet trauma. Ett psykiskt trauma är många gånger ett resultat av en chockartad och smärtsam upplevelse som skapar så pass mycket stress och överväldigande känslor att de blir svåra att hantera. Svåra händelser kan framkalla både fysiska och psykiska reaktioner och själva ordet trauma betyder skada. Ett trauma är i sig inte en diagnos, utan diagnos ställs om det är aktuellt utifrån olika kriterier som ska uppfyllas.

Från och med höstterminen som barnet fyller 6 år så är förskoleklassen obligatorisk, detta gäller från och med 2018. Socialsekreteraren kan bedöma att barnet inte är redo att börja i skolan men det är i regel inte socialtjänsten som beslutar om när skolstarten ska ske. Om barnet är omhändertaget enligt LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, är det socialtjänsten som ska göra en bedömning utifrån barnet och barnets bästa. Det kan gälla skolstart, umgänge och annat.

Om barnet inte är omhändertaget enligt LVU så kan skolstarten skjutas upp ett år om barnets vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl.

Du kan läsa mer om detta på Skolverkets hemsida:

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/obligato...

Vi hoppas att du fått svar på dina frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter