Vem bär ansvaret?

Lvu placerat barn utan kläder pga över 20kg viktuppgång. Lever på försörgningsstöd men Soc ger inget klädbidrag.
Vem bär ansvaret?
Vad är inom en rimlig tid från jag bett om att Soc ska ordna kläder?
Behandlar man barn som är SiS placerad efter samma standar som Övriga lvu placerade barn.?

Arg mamma

Kommentarer

Hej!

Det verkar som ditt barns behov inte blir tillgodosett med kläder i den utsträckning som behövs efter en större viktförändring.

LVU-placerade barn eller inte, så har socialtjänsten att titta på hur barnets behov blir tillgodosedda och om de kan tillgodoses genom egna medel i familjen eller genom placeringen eller om extra bistånd från socialtjänsten behövs för att barnet ska ha adekvata kläder för väder att tillgå.

Om du anser att ditt barn inte fått kläder efter viktförändringen, så finns det alltid en möjlighet att du via barnets handläggare ansöker om extra medel för att ditt barn ska kunna göra ett större inköp av baskläder, för att sedan kunna komplettera sin garderob genom de medel som räknas för klädinköp vid placering.

Om barnet är LVU-placerat hos dig som förälder och det är genom din ekonomi som klädinköp ska bekostas, så får du göra en ansökan hos din ekonomihandläggare.

Det är bra och du och ditt barn gemensamt skriver ner vad som behövs som en bas och vilken kostnad det gäller, eftersom viktändringen gjort att barnet inte kan använda tidigare inköpta kläder.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter