När soc bryter lagen.

Hur skulle ni ställa er till följande scenario.

Familj blir kallad till möte pga orosanmälan.
Innan mötet sägs att barnen och vårdnadshavare skall först samtala med socialsekreterare. Senare skall barnen själva samtala. 6-8år gammal. Vårdnadshavarna har inte gett medgivande till detta och barnen har inte frågats om de vill. Utan upplysts att så här är det. Och inom ramen för förhandsbedömning. Trots fråga på mötet. Var har ni lagstöd för att göra detta?

JO säger följande:

”Socialnämnden har med stöd av 11 kap. 10 § tredje stycket SoL i vissa fall rätt att höra barnet utan vårdnadshavarnas samtycke. Bestämmelsen är dock begränsad till de situationer då nämnden har inlett en utredning om bl.a. barnets behov av skydd eller stöd.

När det gäller socialnämndens samtal med barn under en förhandsbedömning kan samtal med barn som inte har sådan ålder eller mognad att de själva kan bestämma om sin medverkan således inte hållas utan vårdnadshavarens samtycke.”

Lyckligtvis har familjen dokumenterat alla lag överträdelser från socialsekreterare samt att det finns ljudinspelning med medgivande på hela mötet som bevisar alla fel som begåtts.

Vad säger ni att familjen borde göra när det är uppenbart och bevisning finns för att ärende skötts dåligt från start.

Kan tillägga att familjen har aldrig haft med soc, polis eller någon att göra tidigare. Utan har endast en granne som gjort orosanmälan.

Arg på soc

Kommentarer

Hej!

Du verkar ha en nära kontakt med familjen eller rent av vara en del i familjen som har utsatts för en av familjen uppfattad maktfullkomlighet av socialsekreteraren vid en så kallad förhandsbedömning.

Du har fullständigt rätt i vilka lagar och regler som gäller, om när socialtjänsten får lov att utan vårdnadshavares medgivande prata med minderåriga barn.

Vi har ingen möjlighet att göra några särskilda reflektioner i just det som hänt familjen du berättar om och socialsekreterarnas agerande. Det kan vara ordalydelser som man uppfattar på olika sätt och en känsla av att inte få möjlighet att neka samtal med barnen själva just där och då. Vad som sagts verkar familjen ha spelat in, men hur saker menas och uppfattas är något som inte kan spelas in såvida man inte har ställt följdfrågor.

Om man inte anser att socialtjänsten och dess handläggare följer lagar och regler så kan man som enskild kontakta antingen socialsekreterarens chef och framföra klagomål. Dessutom kan man vända sig till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, som är socialtjänstens tillsynsmyndighet. IVO tittar på handläggning av ärende och bedömer detta, medan Förvaltningsrätten tittar på beslut som man inte är nöjd med.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter