Socialsekreterare

Hej. Jag och min före detta ligger i tvist. Var i tingsrätten för medlings samtal
angående vår lägenhet. När hen kom dit hade hen med sig en anställd på sociala
som förde hennes talan om att hen hade större behov av lägenheten än jag. Denna socialsekreterare är bästa vän med en av hens bästa vänner kan detta verkligen vara förenligt med sociallagen. Man klapper varandras ryggar och sparkar undan benen på andra. Tycker ni att jag skall anmäla detta till polis eller annan instans då det verkar jäv och är väl brottsligt.

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Att vara i en konflikt är något som tar på både det känslomässiga som i energi, relationer och medel. Vi förstår att det kan kännas överväldigande att komma till ett medlingssamtal i Tingsrätten och där finna att din före detta har någon annan som för hens talan om vilka behov hen har och att dessa skulle vara större än dina.

Vi kan inte helt avgöra om det skulle vara jäv i detta hänseendet. I förvaltningslagens 16-18 §§ finns de regler som gäller för jäv inom förvaltningar. I 16 § står följande:

“16 § Den som för en myndighets räkning tar del i handläggningen på ett sätt som kan påverka myndighetens beslut i ärendet är jävig om
1. han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,
2. han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,
3. han eller hon har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende hos en annan myndighet och till följd av detta redan har tagit ställning till frågor som myndigheten ska pröva i egenskap av överordnad instans, eller
4. det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.
Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska myndigheten bortse från jäv.”

Om du anser att socialtjänsten har begått något fel kan du kontakta IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, som är tillsynsmyndighet för bland annat socialtjänsten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter