Hjälp med utredning

Min vän har delad vårdnad om sin son. Min vän har vid flera tillfällen pratat med pappan om att hon vill göra en ev utredning kring adhd. Pappan nekar till detta. Det händer mycket i skolan kring sonen och det har nu gått så långt att sonen inte vill gå till skolan (8 år) Går det att på något vis göra en utredning hos BUP utan den andre vårdnadshavarens tillstånd?

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Det är ibland olyckligt när föräldrar inte kan hitta gemensamma strategier för att hjälpa sina barn på bästa sätt. Det verkar som du är mån om att din vän och hens son ska få hjälp att hitta stöd för att pojken ska få en bra skolgång på sikt.

Att det händer mycket på skolan runt pojken kan bero på olika anledningar och detta är något som föräldrarna kan prata med skola och skolledningen om för att så snart som möjligt hitta sätt att få en lugn och trygg skolgång för pojken. Skolans personal kan med sina erfarenheter ge råd och kanske också med de olika resurser som finns inom skolan göra vissa bedömningar och tester för att se om man behöver gå vidare på ett eller annat håll.

Om din vän fortsatt tror att det finns anledning att göra en utredning på BUP och inte får den andre vårdnadshavaren med på detta kan din vän vända sig till socialtjänsten med en ansökan om hjälp. Socialnämnden får med stöd av föräldrabalken besluta om att barn ska få tillgång till nödvändig vård. I Föräldrabalkens 6 kap 13a§ säger följande:

“13 a § Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker endast den ena till en åtgärd till stöd för barnet, får socialnämnden besluta att åtgärden får vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa och åtgärden gäller
1. psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
2. behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453),
3. utseende av en kontaktperson eller en familj som avses i 3 kap. 6 b § första stycket socialtjänstlagen eller
4. en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Ett beslut enligt första stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.
Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Rätten får dock bestämma att dess beslut ska gälla först sedan det har vunnit laga kraft. Lag (2017:32).”

Vi hoppas att du fått svar på din fråga och kan hjälpa och stötta din vän och hens son.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter