socialtjänsten

får socialhandläggaren uppmana andra att göra en polisanmälan??

Generalen

Kommentarer

Hej!

Det är svårt att svara entydigt då det inte framgår om vad saken gäller.

Generellt kan dock sägas att en socialtjänsteman absolut kan uppmana/rekommendera någon att göra en polisanmälan. En sådan uppmaning/rekommendation behöver dock inte vara tvingande.

Vissa myndigheter, anställda och yrkesverksamma är dock enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, skyldiga att anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att barn far illa. För andra är det en rekommendation som följer av 14 kap. 1 c § SoL.
Socialtjänsten är också skyldiga att anmäla till polisen om det finns misstanke om att brott begåtts mot barn.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter