”Orosanmälan på vuxna”

Hej!
Jag som läkare har ju skyldighet att skriva orosanmälan till socialtjänsten då det gäller minderåriga som misstänks fara illa. Jag kan också skriva LVM-anmälan då det gäller missbrukare och det kan bli aktuellt med LPT vid allvarlig psykiatrisk sjukdom.

Jag är dock osäker på vad som gäller då jag misstänker att en vuxen (över 18 år) far illa. Har jag rätt att skriva en ”orosanmälan” till biståndshandläggare eller bryter jag då sekretessen? Det kan t.ex gälla somatiskt sjuka vuxna som inte kan ta hand om sig själva och far illa och som inte själva kan/vill ansöka om god man och som saknar anhöriga.

Tacksam för svar!

Dr Anna

Kommentarer

Hej

Bra fråga du ställer!

Sjukvården omfattas av sekretess gentemot tredje man, så vad som gäller för vårdpersonal i kontakt med patienter kan man läsa om i OSL 25 kap. 1 § samt i PSL 6 kap. 12 §.

Det finns dock vissa fall då sekretessen kan brytas utan patientens medgivande. Det kan till exempel gälla om en domstol eller polismyndighet begär att få reda på om en person befinner sig på en vårdavdelning, eller om det rör sig om misstanke om brott som kan ge straff på minst ett års fängelse. Då har sjukvårdspersonal rätt att göra en polisanmälan.

Vid misstanke om att ett barn är utsatt för brott får polisanmälan göras utan hinder av kravet på att brottet kräver ett straff på ett års fängelse. Personal inom hälso- och sjukvården har dessutom en plikt att anmäla till socialtjänsten om de genom sitt arbete får kännedom om att ett barn far illa, Socialtjänstlagen 14 kap 1 §.

För att sammanfatta vårt svar så har alltså alla som arbetar inom vården tystnadsplikt som innebär att sekretessen kring patientens uppgifter endast får inskränkas vid ett fåtal undantag samt med patientens eget samtycke.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter