Orättvist behandlad mormor

Mitt barnbarn är omhändertagit av socialen pga bråk mellan föräldrarna.
Ärendet ligger just nu på förvaltningsrätten.
Jag är normalt boende i Skåne men är nu tillfälligt boende i skutskär hos min dotter i första hand för att kunna följa med o träffa mitt enda lilla älskade barnbarn på föräldrarnas umgängestid som är 3 timmar varannan helg.
Jag blev igår nekad av socialen i Älvkarleby kommun att följa med på umgänget idag o framöver.
Har de rätt att neka mig att träffa mitt barnbarn. Jag kan ju inte på något annat sätt få träffa henne.
Dessutom blev mitt barnbarn otröstligt ledsen när hon fick veta att mormor inte fick följa med på umgänget.
Vad kan jag göra åt detta???????

Orättvist behandlad mormor

Kommentarer

Hej

Soctanterna har ingen möjlighet att svara på individärende utan endast ge generella svar.

Barns umgängesrätt stadgas i 6 kapitlet Föräldrabalken.

Som mor- och farförälder eller annan nära släkting kan man inte själv väcka talan vid domstol om att man vill träffa sitt barnbarn utan det är Socialnämnden som fattar beslut om talan ska väckas, 6 kap 15 a § andra stycket FB.

Fortsättningsvis framgår det i att Socialnämnden ska beakta barnets behov av umgänge med mor- och farföräldrar och andra närstående, 6 kap 15 a § andra stycket FB. Enligt förarbetena till lagen ska Socialnämnden här göra en objektiv bedömning mellan å ena sidan att barnet utsetts för domstolsprocesser, umgängesutredningar som skulle kunna påverka barnet negativt å andra sidan de fördelar för barnet med vad ett umgänge med mor- och farföräldrar och andra näraståenden skulle bidraga med.

I alla beslut som tas om umgängesrätt för barnet ska de besluta utgå ifrån vad som är barnets bästa, 6 kap 2 a § första stycket FB. Vad som är barnets bästa bedöms utifrån flera olika faktorer men barnets vilja är dock något som man ska ta hänsyn till. Hänsyn till vad barnet vill görs utifrån ålder och mognadsgrad, 6 kap 2 a § tredje stycket FB.

Om Socialnämnden väljer att inte väcka talan om umgänge vid domstol kan beslutet tyvärr inte överklagas vilket framgår motsatsvis av 16 kap. 3 § socialtjänstlagen. Man har emellertid rätt att begära omprövning av beslutet, 27 § förvaltningslagen det vill säga att Socialnämnden prövar beslutet igen.

Vårt råd är att du tar kontakt med Socialnämnden och förklarar din situation, om de väljer att inte väcka talan om umgänge kan du som sagt begära en omprövning av beslutet. I fall Socialnämnden kommer fram till samma beslut att talan inte ska väckas finns det tyvärr inte så mycket du kan göra juridiskt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter