Svar: Hemtagning begäran.

Hej!
https://soctanter.malmo.se/fraga/5978
Om det nu varit så som det påpekas i detta ärende (och i många andra ärenden där väldigt många föräldrar säger exakt samma sak) att utredningen är bristfällig. Det är en realitet som måste tas på allvar och en insikt samt ansvar så en förändring kan uppstå för att värna om rättssäkerheten. Det är nog inte överdrivet att påstå att det är betydelselöst att anmäla till IVO eller JO som soc-tanterna alltid föreslår. Det kan i bästa fall resultera i nya regler och lagar för Socialtjänsten att förhålla sig till men om dessa ändå inte efterföljs blir det ändå ingen förändring.

Soc-tanternas svar är att de hänvisar till att LVU ansöks hos förvaltningsrätten som beslutar hurvida det ska bli ett barnomhändertagande eller inte.
Problemet är inte förvaltningsrätten utan det blir i så fall den bristfälliga utredningen som förvaltningsrätten lutar sig mot i sitt beslut.
Förvaltningsrätten har ingen aning om att det föreligger en bristfällig utredning, utan Socialtjänstens utredning och dess handläggare är som expertvittnen på samma sätt som rättsläkaren är det i andra rättegångar. Utredningen väger blytungt.

Svaret som Soc-tanterna säger är givet rätt per definition att beslutet tas inte av Socialtjänsten och dess socionomer utan beslutet tas av en domstol dvs förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten beslutar i princip alltid så som Socialtjänsten vill ha det.
Därav anser jag att frågeställaren inte får ett svar som belyser kärnan i frågeställarens upplevelse nämligen att utredningen är bristfällig som försatt frågeställaren i en besvärlig situation.
Det är precis som att soc-tanterna går i försvarsställning och inte kan föreställa sig att Socialtjänsten ibland gör bristfälliga utredningar som kan få katastrofala konsekvenser för människor.

På så sätt blir det väl missvisande att inte hela bilden framkommer hur det fungerar i praktiken genom att skylla hela ansvaret på domstolarna?

Hur arbetar Socialtjänsten för att identifiera och åtgärda sina brister?

Görs det löpande kontroller på utredningar att de håller hög standard kring utredningsmetodiken?

Orolig tant

Kommentarer

Hej!
Du har frågor kring socialtjänstens ansvar för att säkerställa kvalitet och uppmärksamma och åtgärda brister i den egna verksamheten.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete finns det angivet vilket ansvar socialtjänsten har för att kontrollera och följa upp kvalitet, avvikelser, synpunkter och klagomål. Enskilda kan framföra synpunkter och klagomål som verksamheten då har skyldighet att utreda.

Det finns också möjlighet att kontakta IVO, Inspektionen för vård och omsorg, om man uppmärksammat brister i kvalitet.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter