Hemtagnings begäran

Vad inne bär en hemtagnings begäran finns inte så mycket konkret eller bra svar på att läsa om de?

Sanna

Kommentarer

Hej!

Det framgår inte i din fråga om det gäller LVU placerat barn men vi svarar på frågan utifrån det.

Föräldrarna till LVU-placerade barn kan när som helst under vårdtiden hos socialtjänsten begära att vården ska upphöra och att barnet ska flytta tillbaka hem. Ett barn som fyllt 15 år kan också själv begära vårdens upphörande.
När en förälder begär att LVU-omhändertagandet ska upphöra är socialnämnden och socialtjänsten skyldiga att omedelbart starta en utredning för att se om det fortfarande finns ett behov av vård eller om den ska upphöra. Begäran ska sedan godkännas eller avslås i ett beslut.

För att socialnämnden ska kunna ta ställning till en begäran om att vård enligt LVU ska upphöra inleds en utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen(SoL). En utredning som inleds av denna orsak är det som brukar kallas för en hemtagningsutredning. Vid en utredning som gäller ett barns behov av skydd eller stöd är också bestämmelserna i 11 kap 2 § SoL tillämpliga. Det innebär bland annat att utredningen ska bedrivas skyndsamt och i normalfallet vara slutförd senast inom fyra månader enligt 11 kap 2 § 2 st SoL.

Eftersom ett avslag på en hemtagningsbegäran räknas som ett beslut, så kan ni också överklaga hemtagningsbegäran till förvaltningsrätten och hålla fast vid att vården ska upphöra. Det är då upp till domstolen att besluta i frågan (41 § LVU).

Socialnämnden ska oavsett hemtagningsbegäran göra en övervägning var sjätte månad, där de överväger om vård med stöd av LVU ska fortsätta eller avslutas. Detta är dock inget formellt beslut vilket innebär att övervägningen inte kan överklagas (13 § LVU).

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna.

Soctanter