Sol plaserat

Hej har en fråga hur många gånger kan en mamma träffa sina barn på en månad om dom är sol plaserat vem bestämmer och hur långtid kan dom vara solplaserat ?

Mona

Kommentarer

Hej!
Barn som är placerade enligt SoL (Socialtjänstlagen) är frivilligt placerade.

När man läser i föräldrabalken står att alla barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med. När barnet är placerat utanför hemmet är det socialnämndens skyldighet att se till så att barnet kan bibehålla kontakt med föräldrar och andra viktiga närstående till barnet. Att barnet har rätt att träffa sina föräldrar innebär inte alltid att det är till gagn för barnet. Ett umgänge skall därför enbart ske om det är till barnets bästa.

Hur länge ett barn kan vara placerat finns inte bestämt i lag men en placering ska omprövas minst var sjätte månad.

Hoppas att du fått svar på dina frågor

Vänligen

Soctanterna

Soctanter