Barn som far illa

Hej!

Vad tycker ni om att det är fler barn som far illa när socialtjänsten inte gör rätt för sig. Det borde bli en bättre lag och rutin eller vad tycker ni?

Funderaren

Kommentarer

Hej!

När barn far illa och anmälan om det har inkommit till socialtjänsten arbetar de utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Socialstyrelsen utger föreskrifter och allmänna råd angående handläggning i ärenden rörande barn och unga. Socialtjänsten i respektive kommun har sina rutiner för hur de lokalt lever upp till gällande lagstiftning. Inspektionen för vård och omsorg har tillsynsansvar för socialtjänsten.

Ytterst är detta en politisk fråga där var och en kan engagera sig i olika demokratiska forum för att påverka samhällsutvecklingen.

Med vänlig hälsning

Soctanterna

Soctanter