Kostnader för kabel-tv

Kan en sökande som saknar inkomst få ekonomiskt bistånd till kostnader för abonnemang på kabel-tv, eller ingår kabel-tv i riksnormen? Eller är kostnader för kabel-tv något som det normalt inte kan lämnas ekonomiskt bistånd till?

TV tittare

Kommentarer

Hej!

I Malmö Stads vägledningsdokument gällande ekonomiskt bistånd står följande:

Delar av försörjningsstödet utgörs av riksnormen. Nivån på riksnormen samt vad den avser att täcka regleras genom lag och förordning och regeringen fattar årligen beslut om nivån på riksnormen. Inom försörjningsstödet avser riksnormen att täcka skäliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och radio- och TV-avgift. Därutöver omfattar försörjningsstöd även skäliga kostnader till boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Så svaret på din fråga blir nej. Kostnaden för kabeltv får man ta av sitt försörjningsstöd.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter