Rätt till umgänge

Hej jag är en orod väninnan till en mamma som blivit "av" med sina barn sedan 3,5 år sedan och har sedan dess knappt fått träffa sna barn speciellt den yngsta bara en gång. Mellanbarnet 10 tim den älsta ca 10 tim på alla dessa år. Min väninnan har arbete, aldrig missbrukat något eller någon sjukdom som skulle skada hennes barn. Jag har aldrig sett något som skulle oroa mig kring hennes föräldraskap. Underlaget för omhändertagande har gjorts på en institution och pågick unde lång tid i onaturlig miljö för henne och barnen med upprinnelsen i en våldshändese utför av barnens far som sedan dess inte bott med min vän. 22v var hon med barnen på denna institution och ingen av dom mådde bra. Ingen i släkt eller väkretsen är tillfrågad under utredningen som nu närmar sig 4 år sedan vilket borde innebära en ny utredning borde göras
fråga 1. Hur länge kan man hänvisa till en utredning innan en ny behövs?
Ingen som står min väninna nära fattar varför hon inte får träffa sina barn??. Soc hänvisar till barnens kraftiga reaktion efter möten med henne, jag vet och tolkar detta som att de har haft en trygg anknytning till henne och reagerar därför startkt. Ingen handläggare eller övriga på soc verkar ha förstått detta. Jag vill inte ens föreställa. Mig hur övergivna dessa barn måste ha kännt sig särskilt i början men säkert fortfarande. Hon får inte berätta för dom att hon inte får träffa dom.... Den yngste ammade fortfarande när han togs de var då mellan 2 och 9 år gamla. Kan man göra såhär. Utan någon dokumenterad eller bevis för att min väninna skulle vara en olämplig mamma????

Väninnan

Kommentarer

Hej!

Du beskriver att din väninna för 3,5 år sedan blev av med sina barn och att de innan dess var på en institution under 22 veckor. Upprinnelsen till att familjen var på institution var en våldshändelse av barnens far.

Den utredningen som gjordes för snart 4 år sedan verkar ha lett fram till att barnen är omhändertagna enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelse om vård av unga) enligt vad du beskriver.

I LVU 13 § står det att “har den unge beretts vård med stöd av 2 §, ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas.”

Vidare står det i LVU 13 a § “Socialnämnden ska noga följa vården av den som får vård med stöd av denna lag. Socialnämnden ska följa vården främst genom

1. regelbundna personliga besök i det hem där den unge vistas,

2. enskilda samtal med den unge,

3. samtal med den eller dem som tagit emot den unge i sitt hem, och

4. samtal med vårdnadshavarna.

Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma den unges hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående.”

Alltså finns det reglerat enligt lag hur vården ska prövas och vad som ska ske under tiden. Det är viktigt att din väninna förstår varför barnen är omhändertagna och vad som behöver förändras för att de ska kunna komma hem igen.

Det låter som din väninna har varit med om mycket och kan behöva extra stöd från dem som står henne nära. Vad man som närstående kan göra är till exempel att erbjuda sig att vara med på möten med socialtjänsten om personen vill det. Ibland är det bra att man har någon med sig som kan hjälpa till att ställa frågor och att man tillsammans efteråt kan prata om vad som sagt och bestämts på mötet.

Hoppas att du fått svar på dina frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter