Tredje part

Hej!

I vilka lägen driver socialtjänsten fråga i tingsrätt för tredje part i umgängesfrågor? (Barnet är under LVU-vård)

Tack, på förhand.

Gamla mommo

Kommentarer

Hej!

Vi är inte helt säkra på att vi förstår din fråga.

Du skriver att barnet är omhändertaget enligt LVU (Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga) vilket innebär att socialtjänsten ansvarar för barnets vård. Barn har behov av umgänge inte bara med sina föräldrar utan även med andra personer som står dem särskilt nära. Det kan vara fråga om t.ex. mor- och farföräldrar, andra släktingar, familjehemsföräldrar eller en styvförälder. Om relationen mellan barnet och den anhörige är viktig för barnet ska socialtjänsten verka för att kontaktupprätthålls.

I föräldrabalken slås uttryckligen fast att vårdnadshavaren har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med närstående så långt möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § tredje stycket). I den mån ett bristande umgänge beror på att vårdnadshavaren inte tar sitt ansvar är det en viktig uppgift för socialtjänsten att försöka få vårdnadshavaren att se till barnets behov. Om umgänge begärs av någon annan än föräldrarna, får talan om umgänget föras av socialnämnden (6 kap. 15 a §).

Vänligen
Soctanterna

Soctanter