Lvu

Hej
Jag har en fråga ang Lvu.
Min dotter omhändertogs akut 21maj-19 med Lvu Flyttades till ett SIS och 2Juli fastslog Förvaltningsrätten Lvu som vi har överklagat till Kammarrätten och kommer troligtvis upp början på oktober. 24 juli kom han till ett hvb
Min fråga är: ifrån vilket datum räknas 6 mån med Lvu? (För det är väl 6 mån sen efter det får typ Soc kolla om behovet fortfarande finns) 21 maj eller 2 juli?

Vänligen Madde

Monica

Kommentarer

Hej!

I Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU står att läsa:
10 § Vården skall anses påbörjad när den unge på grund av ett beslut om omedelbart omhändertagande eller om vård har placerats utanför sitt eget hem.
Så det kan antas att vården räknas från 21 maj.
När det gäller upphörande av vård står det:
13 § Har den unge beretts vård med stöd av 2 §, ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas.
Har den unge beretts vård med stöd av 3 §, ska socialnämnden inom sex månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård med stöd av lagen ska upphöra. Denna fråga ska därefter prövas fortlöpande inom sex månader från senaste prövning

Men vården kan avbrytas tidigare om vården inte längre behövs.

21 § När vård med stöd av denna lag inte längre behövs, skall socialnämnden besluta att vården skall upphöra. Nämnden skall noga förbereda den unges återförening med den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne.
Vård som har beslutats med stöd av 2 § skall upphöra senast när den unge fyller 18 år.
Vård som har beslutats med stöd av 3 § skall upphöra senast när den unge fyller 21 år.
Hoppas att du fått svar på dina frågor

Vänligen

Soctanterna

Soctanter