Jo?

Om man jo anmäler en soc handläggare blir hon avstäng ifrån ens ärende då?

Jo

Kommentarer

Hej!

Om man anser att socialtjänsten har agerat fel och inte följt de lagar och riktlinjer som finns kan man anmäla detta till IVO, inspektionen för vård och omsorg, eller JO, justitieombudsmannen. De har båda till uppgift att kontrollera så att myndigheter följer de lagar och regelverk som finns.
När JO har granskat ett ärende gör de uttalanden som klargör om den granskande myndigheten har handlat i enlighet med lagen eller inte. Om JO kommer fram till att myndigheten har agerat felaktigt uttalar de kritik som kan rikta sig såväl mot myndighet som mot enskild tjänsteman. JO:s beslut är inte rättsligt bindande, vilket innebär att den kritiserade myndigheten formellt sett inte behöver rätta sig efter JO:s kritik. I praktiken sker det dock nästan alltid. Ofta använder myndigheten JO:s uttalanden i arbetet med att förbättra interna rutiner och regler.

För att svara på din fråga så innebär inte en anmälan till JO att en socialsekreterare stängs av från sin tjänst eller att du som klient per automatik får en ny handläggare.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter