Placerade barn

Hur kan soc blunda för att en person är dömd för livslångt djurförbud av djur som var helt utsvälta. Ett barn som hade varit hos personen i fråga i 5 veckor och kom hem undernärd vilket är dokumenterat på Bvc soc vägrar ta ut BVC journalen. Soc spelar rysk rollet med barn.

Malin

Kommentarer

Hej!

Du skriver att ett barn har varit placerad hos en person som är dömd och kommit tillbaka hem och varit undernärd samt att socialtjänsten vägrat begära ut en journal från Barnavårdcentralen.

Vi ska försöka besvara din fråga utifrån den information du gett. När det gäller placeringar som socialtjänsten gör ska familjen som barnet placeras hos vara godkända av Socialnämnden. För att bli godkänd utreds familjen och i utredningen ingår att lämna utdrag från brottsregistret.
När det gäller journaler från Barnavårdscentralen kan socialtjänsten begära ut dessa i samband med att en utredning görs. Barnets vårdnadshavare kan begära ut journalen eller gå in på 1177 och läsa journalen där.

Om man är missnöjd med hur socialtjänsten skött sina åtagande, kan part i ärendet kontakta IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som är socialtjänstens tillsynsmyndighet. IVO kan då utreda ärendet för att se att socialtjänsten gjort vad de ska eller om de brustit i handläggningen.

Hoppas att du fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter