Fråga

Jag undrar om soc får utelämna detaljer i en orosanmälan ifall orosanmälan har lett till att soc gjorde en polisanmälan?

Undrar

Kommentarer

Hej!

En inkommen anmälan dokumenteras och journalförs i barnets akt. Den dokumentation som finns i barnets akt ska utgöras av sådant som påverkar barnet och är relevant för att bedöma barnets situation och behov. Alla som är parter i ärendet har full insyn och kan ta del av allt som finns i akten.

Om en anmälan inkommer skriftligen läggs den i sin helhet i akten. Om en anmälan inkommer muntligen görs en skriftlig sammanställning av den som tar emot anmälan. Den skriftliga sammanställningen ska vidkännas av anmälaren.

Vi kan inte uttala oss om specifika ärenden, men i vissa fall görs bedömningen att en del av den informationen som framkommit i en anmälan eller utredning inte ska journalföras i barnets akt. Man har då bedömt antingen att det är irrelevant eller att det inte gynnar barnet att informationen finns i hens journal.

Om det kommer till din kännedom att du anser att information utelämnats kan du höra av dig till socialtjänsten. Din synpunkt ska då dokumenteras.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter