Umgängesrätt

Hej
Jag förlorade min son i oktober 2018 och han lämnade ett barn efter sig som idag är 3 år. Hans föräldrar har missbrukat under hela hans levnadstid och vi har gjort upprepade oros anmälningar till socialtjänsten. Efter att min son dog av en överdos så fortsatte mamman att missbruka och vi gjorde ytterligare en anmälan som ledde till utredning nr 6. Vi har varit dom enda som har funnits för barnbarnet sen han föddes, mammans familj kom in i hans liv när han var 2 år. Vi har varit hans enda trygghet. När min son dog, blev vi uteslutna ur nätverket och efter mycket om och men lyckades vi äntligen få socialtjänsten att placera barnbarnet hos mammans bror, eftersom det var det enda hon gick med på. Mamman är idag på behandling och därifrån bestämmer hon att vi inte får träffa vårt barnbarn. Hennes handläggare på socialtjänsten säger att det är mamman som bestämmer vilka barnet får träffa.
Man har inte gjort en familjehemsutredning på broderns familj eller skrivit några papper.
Mamman till barnet har även gift sig med en missbrukare som har 3 barn sen tidigare, som han ej får träffa, pga misshandel, missbruk, mordhot, mm.
Dom lever tillsammans och nu är det tänkt att barnbarnet ska flytta hem igen, när mamman blir utskriven i september.
Vi har tidigare anmält till IVO och socialnämden gällande annat i detta ärende.
Får det gå till så här? Vad ska vi göra?
Med vänliga hälsningar från en väldigt orolig farmor

Farmor

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att det är en stor sorg för er att bli uteslutna från ert barnbarns liv. När man först har varit en trygg vuxen i ett barns liv och sedan blir nekad att fortsätta få vara där för barnet, väcker det både frustration och känslor. Det blir så klart också extra svårt när man vet att det finns risker och fara för barnet när barnet är i sin normala hemmiljö.

När det gäller umgänge så kan man säga att barnet har rätt till båda sina föräldrar. Det är dock vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna som är de som bestämmer vem barnen annars har umgänge med. I vissa fall kan dock rätten bestämma om umgänge med annan som står barnet särskilt nära. I Föräldrabalken finns de regler som bland annat styr umgänge. I 6 kap Föräldrabalken och särskilt i paragraf 15 och 15a finns umgänget emellan barn och föräldrar och annan som står barnet särkilt nära. Se nedan:

Umgänge
15 § Barnet skall ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt.
Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Särskilt förordnade vårdnadshavare har ett motsvarande ansvar.
Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står det särskilt nära så långt möjligt tillgodoses.
Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och skall umgås med en förälder som det inte bor tillsammans med, skall den andra föräldern lämna sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget, om inte särskilda skäl talar mot det. Om barnet skall umgås med en förälder som inte är vårdnadshavare eller med någon annan som står barnet särskilt nära, skall upplysningar enligt första meningen lämnas av vårdnadshavaren.
Lag (2006:458).
15 a § På talan av en förälder som vill umgås med sitt barn får rätten besluta om umgänge mellan barnet och den föräldern. En sådan talan får också föras av socialnämnden.
På talan av socialnämnden får rätten besluta om umgänge mellan barnet och någon annan än en förälder. Vid bedömningen av om en sådan talan skall föras skall socialnämnden särskilt beakta barnets behov av umgänge med sina morföräldrar och farföräldrar och andra som står barnet särskilt nära.
Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, får de avtala om barnets umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med. Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det.
Lag (2006:458).

I andra stycket 15a § står det att socialnämnden kan föra talan för att rätten ska besluta om att umgänge mellan barnet och någon annan än en förälder. Denna möjlighet kan finnas för att ert barnbarn fortsatt ska få behålla någon kontakt med sin pappas sida av släkten och kan vara av oerhörd vikt för hens personliga utveckling och identitet.

Det är svårt att säga hur ni ska gå vidare, men när det gäller umgänget, så kontakta familjerätten och fråga hur ni ska kunna gå vidare för att ert barnbarn ska få rätt till umgänge med er, den del av sin pappas sida som finns eftersom barnets pappa avlidit.

När det gäller oro för barnet som snart ska flytta hem till sin mamma igen, efter genomgången behandling, så kan ni bara fortsätta göra anmälningar. Det kan vara viktigt att ni tar fram så detaljerade händelser om vad som hänt, så att det blir tydligt vad er oro består i och inte uppfattas som en tvist med barnbarnets mamma.

Vi hoppas att du fått information som kan hjälpa er att gå vidare.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter