Utlandssvenk

Kan jag söka särskilt boende i Sverige om jag är svensk medborgare men ej folkbokförd i Sverige och jag vistas inte heller här?
Finns lagparagrafer om detta?

Lisa

Kommentarer

Hej!

Särskilda boenden avser dem med omfattande behov av vård och omsorg. Det finns flera olika särskilda boenden med skilda målgrupper.

För att bo på ett särskilt boende ska man erhålla ett bistånd genom socialtjänsten. För att få ett sådant bistånd måste man ansöka och därefter få sin sak prövad. Din rätt och möjlighet till särskilt boende regleras i Socialtjänstlagen.

Du har alltid rätt att ansöka om bistånd. En utredning kartlägger då om du har rätt till bistånd utifrån din situation och dina behov. Generellt är det så att om du som vuxen ska kunna ta del av socialtjänstens bistånd ska du ha både folkbokförings- och vistelsekommun i landet.

Det kan finnas undantag, så din sak måste prövas enskilt. Anledningen och varaktigheten avseende din utlandsvistelse kan vara avgörande. Vi råder dig att inkomma med en ansökan i den kommun du senast hade din hemvist, då kan du få tydligt svar på om du har rätt till bistånd.

Du kan läsa mer om din rätt till bistånd vid utlandsvistelse i Statens offentliga utredningar 2005:34 som behandlar socialtjänsten och den fria rörligheten.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-u...

Vänligen
Soctanterna

Soctanter