Hemtagningsutredning ånyo

Var kanske lite otydlig i min förra fråga, så städer en ny.
I februari hyrde kommunen in en utomstående socionom för att göra en hemtagningsutredning, vilken denne lämnade in till kommunen i juni. Dock kommer denna inte att presenteras för socialnämnden som tar beslut förrän i september, alltså blir det ju ytterligare tre månader till innan beslut tas. Ok att vänta så länge på beslut?

Vidare så ska handläggande soc-sekreterare göra ett tillägg till denna utredning. Finner det lite märkligt att hon får göra tillägg till en utredning/bedömning en utomstående socionom gjort. Får de verkligen göra så?

Gamla mommo

Kommentarer

Hej!

Det kan finnas olika anledningar till varför socialtjänsten hyr in en utomstående för att göra en utredning. Även om utredning görs av någon utanför socialtjänsten, så har handläggande socialtjänst ändå möjlighet att komplettera med uppgifter som denna har innan socialnämnden fattar beslut.

När det gäller handläggningstider och hur lång tid en utredning får ta, finns det angivet i socialtjänstlagens 11 kap 2 § 2 st, “Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader”. I samma paragraf finns också angivet att utredningstiden kan förlängas om det finns särskilda skäl för detta. Om socialnämnden eller eventuellt om beslutet att förlänga utredningstiden är delegerat till tjänsteman, bör detta finnas beslutat i ärendet och noterat. Detta kan vårdnadshavaren eller barnet få reda på om handläggaren kontaktas.

Om part i ärendet, vårdnadshavare eller barn, inte anser att socialtjänsten har handlagt ärendet som de ska eller anser att socialtjänsten direkt misskött sina åtagande, kan part i ärendet kontakta IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som är socialtjänstens tillsynsmyndighet. IVO kan då gå in i ärendet för att se att socialtjänsten gjort vad de ska eller om de brustit i handläggningen.

Det är svårt att ge ett klart svar på din fråga, men generellt får vi nog säga att det inte är inom rimlig tid att avge beslut så långt efter som utredning inleddes, men i just detta ärende kan det ha funnits särskilda skäl att förlänga utredningstiden.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter