Lämna barn själva

Hej jag undrar om det anses ok att låna två barn hemma 0302 samt 0608 för att åka ett par dagar till en annan stad 50 mil bort?

Petra

Kommentarer

Hej!

Det finns inte någon rekommendation eller lagstiftning från vilken ålder ett barn kan tänkas klara sig ensamt hemma. Det har ju dels med barnets mognad att göra och hur länge det är som barnet ska klara sig själv.

Föräldrabalken är den viktigaste lagen när det gäller barnet och familjen. I den framgår barnets rättigheter i förhållande till sina föräldrar och föräldrarnas skyldigheter i förhållande till barnet. I första hand är det barnets föräldrar som ansvarar för att ge barnet vad det behöver och har rätt till. Lagstiftningen menar att det är föräldrarna som måste se till att risker inte uppstår för barnets hälsa. Föräldrarna måste vidare vaka över barnet och se till att det inte utsätts för fara för sitt liv eller risker att på annat sätt skadas fysiskt eller psykiskt. Samtidigt måste barn få känna att de behövs, att de har en uppgift att fylla och att de får ta ansvar.

Utifrån sin mognad bör barnet få uppgifter som det kan klara av och som gör att det känner sig delaktigt i och kan identifiera sig med vuxenvärlden. Barn behöver också lära sig att ta ansvar och fatta egna beslut. De måste med stigande ålder och mognad få ta allt större ansvar för sina personliga förhållanden och sitt eget handlande. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Om ett barn ska vara ensamt hemma är det viktigt att barnet har en möjlighet att kontakta en vuxen som vid behov kan stötta eller komma dit barnet är. Det bör vara en vuxen som barnet och föräldrarna känner väl och som är pålitlig och trygg. Fritidsverksamheten i Malmö stad erbjuder barnomsorg tills dess att barn fyller 13 år. Huruvida detta ska ses som en riktlinje för när barn kan vara ensamma eller inte är omöjligt för oss att avgöra.

Hoppas svaret kunna ge dig någon vägledning!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter