Handläggare kontaktar tandläkare utan mitt samtycke

Hej,

Får en handläggare kontakta min tandläkare utan mitt samtycke? Vem ska man anmäla detta till?

vh

Joly

Kommentarer

Hej!

Offentlighet- och sekretesslagen är den lag som reglerar allmänna handlingar, hur myndigheter och andra organ har att hantera dessa. Länk till lagen.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningss...

I lagens 26 kap finns reglerna för sekretess för enskild inom bland annat socialtjänst. I denna framgår det i 1 § att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

I din fråga kan vi inte utläsa om du sedan tidigare gjort någon ansökan om tandvård, så det i samband med detta finns ett samtycke från dig för handläggaren att kontakta tandläkaren. Prata med din handläggare hur hen har tänkt. Anser du att handläggaren har gjort fel, prata med handläggarens chef om det som hänt och hur det har påverkat dig.

Om du inte är nöjd med den hantering som handläggare och socialtjänsten gör, har du möjlighet att kontakta IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, som är den tillsynsmyndighet som finns för socialtjänsten. IVO når du via länken nedan.

https://www.ivo.se/

Vänligen

Soctanterna

Soctanter