Fråga

Jag undrar om soc får dra ut information om en förälder från en annan kommun ifall det inte är en pågående utredning angående orosanmälan? Föräldern har blivit utredd av soc efter en orosanmälan och utredningen är nu avslutad men jag undrar om de får dra ut information efter att utredningen har avslutats?

Undrar

Kommentarer

Hej!

Vi tolkar ditt brev som att du undrar om socialtjänsten kan begära ut journalhandlingar från en annan kommun där barn och familjen tidigare varit boende och eventuell aktuell.

Inom socialtjänst gäller sekretess enligt 26:e kapitlet i offentlighets- och sekretesslagen. Innan handlingar som upprättas inom socialtjänsten kan lämnas ut måste en sekretessprövning eller en menprövning göras. Detta innebär att en tjänsteman prövar om ett utlämnande av handlingar kan vara menligt (vara ett intrång i den personliga integriteten) för den eller de personer som handlingen berör.

Vanligtvis får du ta del av uppgifter som rör dig själv eller det barn du är vårdnadshavare för. Vissa uppgifter i journalerna kan dock vara överstrukna t.ex. namn.

Sekretess råder även mellan olika kommuners socialtjänst vilket innebär att om du har flyttat med barnet kan den nya kommunen inte kontakta den gamla kommunen och begära uppgifter hur som helst.

Om det finns en oro för att ett barn inte har det bra kan det dock finnas utrymme för en kommun att kontakta andra myndigheter och andra kommuner för att inhämta uppgifter.

Med andra ord kan den nuvarande utredande socialtjänst inhämta tidigare utredningar från annan kommun om det finns en stor oro och det bedöms relevant för den nuvarande utredningen.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter