Yttrande transportstyrelsen. Vad betyder dessa paragrafer?,

Hej och tack igen för att ni finns.
Så här står det i brevet jag fick av socialförvaltningen:
"Hej,
Transportstyrelsen har begärt yttrande om körkortsärende enligt 5 kap. 2 §
körkortsförordningen (1998:980) och 10 kap. 28 § offentlighets-och sekretesslagen (2009:400).

Vad innebär dessa paragrafer? Och vart kommer de hämta uppgifter om mig? Jag kommer ta med mig 2 jobb referenser som kan styrka det jag säger i samtalet med soc.
Jag vill bara vara så förbered, är så orolig.
Tack på förhand

Yttrande

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du har en oro för att det ska bli problem med ditt tillstånd och framtida körkort, och så klart ska du vara förbered inför mötet.

Det som anges i körkortsförordningen enligt den paragraf du hänvisat till är enligt nedan

5 kap. Körkortsingripande
2 § Om det finns anledning att anta att en körkortshavare inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att inneha körkort, ska Transportstyrelsen skyndsamt utreda hans eller hennes lämplighet.
Transportstyrelsen får förelägga körkortshavaren att ge in ett läkarintyg som visar att körkortshavaren uppfyller de medicinska kraven för körkortsinnehavet eller ett bevis om godkänt förarprov. Transportstyrelsen får också höra socialnämnd, Polismyndigheten, Kriminalvården eller någon annan myndighet, om nämndens eller myndighetens yttrande har betydelse för ärendet. Förordning (2014:1264).

Precis som det står har Transportstyrelsen rätt att höra olika myndigheter om det funnits några ingripande eller bistånd till personen som kan ha betydelse för ärendet, liksom att de kan begära att du ska inkomma med läkarintyg.

Hänvisningen till Offentlighets- och sekretesslagen finns eftersom det vanligtvis är sekretess om personliga uppgifter hos myndigheterna som får begäran. Enligt denna paragraf får uppgifter utlämnas om din person som har betydelse i ärendet, även om du inte personligen medger det. Se laghänvisningen nedan.

10 kap. Sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess
Ytterligare sekretessbrytande bestämmelser och undantag från sekretess
28 § Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning.
Ytterligare sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess finns i anslutning till berörda sekretessbestämmelser i avdelning IV-VI.

Vi hoppas att du nu fått tillräcklig klarhet i saken och att det går bra på mötet med socialtjänsten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter