Underhållsstöd

Hej,
Min dotter är 17,5 år och hon har valt att flytta hemifrån till eget boende trots att jag och hennes mor, min ex fru, är emot detta. Är vi som föräldrar underhållsskyldiga trots att hon flyttat hemifrån utan vårt godkännande?

Lisa.L

Kommentarer

Hej,

Som förälder har man underhållningsskyldig minst fram till det att barnet fyller 18 år. Föräldrar är fortsatt försörjningsskyldiga så länge den unge går i grundskola, gymnasiet och annan jämförlig grundutbildning, dock längts till att den unge fyllt 21 år.

Föräldrar skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Ni som föräldrar är alltså skyldiga att tillgodose er dotters grundläggande och åldersadekvata behov.

Vi kan inte uttala oss om specifika ärenden, men generellt kan sägas att ett eget boende innan den unge fyllt 18 år och under studietiden inte faller inom ramen för ungdomens grundläggande behov. Att som förälder tillhandahålla boende hemma hos sig är generellt att anse som tillräckligt för att uppfylla sin underhållningsskyldighet avseende bostad.

Avseende er dotters övriga behov, exempelvis mat kläder och hygienartiklar, är ni skyldiga att tillgodose dessa. Det finns vägledning och schablonberäkningar avseende omkostnader för ungdomar.

Det går inte att villkora er underhållningsskyldighet med hemflytt. Utifrån att er dotter inte är myndig har ni också en skyldighet att tillse att hon har en trygg boendemiljö, att hon inte utsätter sig för risk eller fara och att vidta åtgärder om ni är oroliga för henne.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter