Lvm

Hej,
Jag undrar vad som krävs för att man ska få ett Lvm på sig?
Räcker det med att en privatperson gjort en orosanmälan och hävdat att hen behöver det? Hen har varit på behandlingshem och även gått i olika grupper pga en tidigare anmälan till socialen för ca 7 år sedan. Hen dricker nu måttligt och inte alls på samma sätt som förut. Räcker detta för att få ett Lvm på sig?

Mia

Kommentarer

Hej!

Det är svårt att svara på din fråga eftersom individens situation vid en anmälan behöver bedömas. Att en privatperson anmäler en oro behöver inte leda till någon utredning eller insats från socialtjänsten. Skillnad är om en myndighet t.ex. polis eller sjukvård anmäler/gör en LVM-anmälan. En sådan ska alltid utredas.

Att personen för flera år sedan hade behov av insatser från socialtjänsten påverkar normalt inte bedömningen av den nuvarande situationen

Nedan kan du läsa om de bestämmelser och kriterier som ska vara uppfyllda för att besluta om LVM;

Lag (1988:870) om vård av missbrukare vissa fall (LVM)

1 § De i 1 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen för samhällets socialtjänst skall vara vägledande för all vård som syftar till att hjälpa enskilda människor att komma ifrån missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel. Vården skall bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet och skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samverkan med den enskilde. Lag (2005:467).

2 § Vård inom socialtjänsten ges en missbrukare i samförstånd med honom eller henne enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). En missbrukare skall dock beredas vård oberoende av eget samtycke under de förutsättningar som anges i denna lag (tvångsvård).

3 § Tvångsvården skall syfta till att genom behövliga insatser motivera missbrukaren så att han eller hon kan antas vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt missbruk. Lag (2005:467).

Beredande av vård
4 § Tvångsvård skall beslutas om,
någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk,
vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat sätt, och
han eller hon till följd av missbruket
utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,
löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller
kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

5 § Förvaltningsrätten beslutar om beredande av tvångsvård. Lag (2009:800)

Av betydelse för bedömningen av om det föreligger behov av vård enligt LVM är således i vad mån kriterierna i general- och specialindikationerna är uppfyllda. Också den enskildes ålder är av betydelse i sammanhanget.

13 § LVM Omedelbart omhändertagande
13 § Socialnämnden får besluta att en missbrukare omedelbart skall omhändertas, om
Det är sannolikt att missbrukaren kan beredas vård med stöd av denna lag, och
rättens beslut om vård inte kan avvaktas på grund av att missbrukaren kan antas få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat, om han eller hon inte får omedelbar vård, eller på grund av att det finns en överhängande risk för att missbrukaren till följd av sitt tillstånd kommer att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Som framgår av lagtexten ovan, är det viktigt; att så länge en person samtycker till vård och också håller den planering man kommit fram till med sin handläggare, så kan man inte omhändertas med stöd av LVM.
Om en person inte har något missbruk som föranleder någon vård och följaktligen inte vill ha någon hjälp, så avslutas utredningen utan åtgärd.

Hoppas detta har kan vara till hjälp för din vän!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter