Vilken rätt har en förälder utan vårdnad

Hej!
Vi är familjehem till en liten på under året. Vårdnadshavaren har sekretesskyddade och är ensam vårdnadshavare. Nu vill kommunen i fråga lämna ut uppgifter till den andra föräldern trots att denne inte är vårdnadshavare och pressar såväl vårdnadshavaren som oss som familjehem att få denne att ska ge medgivande till detta. Det föreligger en hotbild mot såväl vårdnadshavaren som barnet och trots detta orkar inte socialtjänsten stå emot. De uppger att de blir bombarderade med förfrågningar av denne och dess företrädare och att cheferna inte längre orkar stå emot. Vad har denne förälder för egentliga rättigheter? Är inte sekretesslagstiftningen 12 kap 3 paragrafen starkare än socialtjänstlagen?

Familjehem

Kommentarer

Hej!

Det låter som om ni hamnat i en besvärlig situation och vi förstår att ni som familjehem känner er maktlösa.

Det råder sekretess gentemot en förälder som inte är vårdnadshavare, då denna inte är part i ärendet. Viss sekretess kan även gälla gentemot en vårdnadshavare.

Viktigt att notera utifrån att ni uppgivit att det finns hot med i bilden är att, som det framgår i Föräldrabalkens 6 kap om vårdnad, boende och umgänge;
att beslut som gäller barn ska barnets bästa vara avgörande. Det innebär att man ska ta hänsyn till:
- Om det finns risk för att barnet utsätts för övergrepp
- Om det finns risk att barnet olovligen förs bort
- Om det finns risk att barnet hålls kvar
- Om det finns risk att barnet far illa

Detta ska vägas mot att det anses vara bra för barnet att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar om det är möjligt. Utöver det ska man även ta hänsyn till vad barnet vill utifrån barnets ålder och mognad.

Vi rekommenderar er att kontakta IVO, som är socialtjänstens tillsynsmyndighet, dels för att höra deras syn på saken samt/eller vilka möjligheter ni som familjehem har att påverka situationen. Man kan också vänds sig till JO (justitieombudsmannen), om socialtjänsten väljer att lämna ut uppgifter till någon som inte är part i ärendet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter