Barns ansvar.

När föräldrar blir oförmögna att försörja sig själva, och pensionen inte räcker till, har då barnen ett ekonomiskt ansvar enligt lag.
Eventuellt genom en äldre lagstiftning.

G.

Kommentarer

Hej,

Det finns ingen sådan skyldighet för vuxna barn gentemot sina föräldrar.
Om man som vuxen har svårigheter med sin försörjning får man vända sig till socialtjänsten i den kommun som man tillhör, för att göra en ansökan om ekonomiskt bistånd.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter