Hur kan domslut ändras?

Kan ett domslut om umgänge med barn i 12 årsåldern varannan vecka med modern , ändras av förälder med ensam vårdnad, ( i detta fall fadern som haft ensam vårdnad hela uppväxten)om det framkommer att modern har en neuropsykiatrisk diagnos som leder till märkliga och för barnet ibland hotfulla och förvirrande situationer? Finns även oro om hachmissbruk, inga bevis finns dock. I samråd med soc har fadern nu inställt umgänget, trots nyligen fattat domslut om umgänge varannan helg. Soc säger att om fadern lämnar ut barnet till umgänge, kommer de omhänderta barnet eftersom fadern då ej skyddar barnet enligt förälderns ansvar. Vad gör rättsväsendet i ett sådant fall? Vad behövs för att ändra domslutet? Överklagan har gjorts efter tingsrättens dom, men överklagan har ej bifallits, eftersom inga nya bevis som ändrar domen, enligt domstolen, har framkommit. Soc och rättsväsendet gör alltså två olika bedömningar.
1.Vad kan nu komma att hända? Vad gör rättsväsendet i ett sådant fall?
2. Kan fadern fråntas vårdnaden då han ej följer gällande dom om umgänge? Trots att det sker i samråd och i samverkan med soc?
3. Kan soc omhänderta barnet om fadern följer domen - eftersom det enligt dem ej är förenligt med barnets bästa att ha umgänge?
4. Vilka vägar ser ni är möjliga för att skydda barnet i denna situation där två myndigheters bedömning står mot varandra? Hur lösa detta ” moment 22” där osäkerhet och oro råder hos fader, barn och andra familjemedlemmar?
5. Finns någon samhällelig instans som kan ge vägledning och rådgivning vilka steg som nu bör tas i den nu uppkomna och allvarliga situationen?

Annie

Kommentarer

Hej!
Som vi förstår det har pappan ensam vårdnad om sitt barn där barnet skall ha umgänge med sin mamma varannan.

Pappa, som är ensam vårdnadshavare har ansvar för att barnet har det skydd och trygghet den är i behov av. Om barnet utsätts för misshälligheter vid umgänge med mamman kan vårdnadshavaren utifrån barnets skydd hindra umgänget.

Socialtjänsten är alltid skyldig att verka för barnets bästa. Normalt sett ser man att ett barn har rätt till och behov av kontakt med bägge sina föräldrar. Om de kan se några hinder för umgänge skall de på bästa sätt se hur umgänget skall kunna upprätthållas eller eventuellt komma fram till att umgänge är olämpligt.

Om socialtjänsten kommit fram till att mamman inte skall ha umgänge med barnet är det pappans skyldighet att se till att barnet får skydd från umgänget. Om pappan låter mamman ha umgänge med barnet brister han i sitt ansvar för barnets skydd. Socialtjänsten kan då överväga om de skall ansöka hos förvaltningsrätten att barnet skall omhändertas enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Om förvaltningsrätten beslutar om omhändertagande av barnet kommer det att placeras utanför hemmet.

För ytterligare information kan du kontakta familjerätten i den kommun eller stadsdel ni bor. Möjligheten finns också att kontakta ett juridiskt ombud.

Hoppas att svaret kan vara till någon vägledning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter