Umgänge och drogproblem

Det här barnets ena förälder har haft drogproblem, men det är i dagsläget oklart om det är ett aktivt missbruk eller inte. Föräldern jobbar och verkar inte påverkad, men hens föräldrar (dvs barnets mor-/farföräldrar) är oroliga ändå. Kan man generellt säga om det är bäst för barnet att träffa den här föräldern under säkra former (att någon närstående närvarar under hela besöket) eller om det bästa är att barnet och föräldern inte träffas alls? Barnet är i förskoleåldern, om det är relevant. Hur brukar ni rekommendera människor att göra i sådana här fall? Den andra föräldern har ensam vårdnad och är medveten om att det innebär att hen både ska uppmuntra barnet till umgänge med den andra föräldern samt skydda det mot potentiella faror.

E

Kommentarer

Hej!
Vi kan inte ge råd i det enskilda fallet då det krävs en bättre kännedom om samtliga som det berör för att kunna avgöra vad som blir bäst för barnet.

Du skriver att pappan till din väns barn har haft missbruksproblem men att det är oklart om han fortfarande har det. Du skriver att han å ena har ett arbete och verkar inte vara påverkad men samtidigt finns det en oro från vännens föräldrars sida. Din fråga rör om det generellt är bra för ett barn att ha umgänge med en förälder om denne befaras vara i ett missbruk och i så fall hur ett umgänge skall ske för att det skall vara tryggt för barnet.

Generellt kan man säga att ett barn har rätt till båda sina föräldrar. Samtidigt är det viktigt att barnet har en god omvårdnad och inte far illa när det är i förälderns omvårdnad. Som förälder är man ansvarig för att säkerställa att barnet är tryggt. Om vännen inte har kontakt med socialtjänsten redan kan hon vända sig dit för stöd.

I Malmö stad finns en verksamhet som erbjuder umgängesstöd, den kallas Umgåsen. Du hittar mer information om verksamheten på följande hemsida:

https://malmo.se/Service/Du-och-dina-anhoriga/Familjefragor/Stod-vid-ski...

Vi hoppas att föräldrar och barn skall få till en bra planering så att barnet kan få ett tryggt umgänge med pappan.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter