Socialtjänsten trotsar domstolsbeslut.

vad kan jag göra? dem vägrar låta mig träffa min son. jag har inte fått prata med honom eller träffat honom alls.

jag har vunnit 2 mål i rätten, där det klart står att jag har rätt till umgängen.
men dem vägrar

hur kan jag avbryta ett LVU som startades på felaktiga grunder?

ANonym

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att din son är omhändertagen enligt LVU och att det finns beslut från rätten som inte följts.

Vad du kan göra när du anser att socialtjänsten gjort fel är att överklaga, du lämnar då in vad du vill överklaga och hur du tycker det ska beslutas istället till socialtjänsten som fattat beslutet. En överklagan ska lämnas in inom tre veckor efter beslutet är fattat.

Om man upplever att man har blivit illa bemött av socialtjänsten eller att socialtjänsten brustit i sitt uppdrag kan man vända sig med ett klagomål till chef på socialtjänsten eller till IVO, inspektionen för vård och omsorg. IVO är de som utövar tillsyn över socialtjänstens arbete.

När det gäller begränsningar i umgänget för barn som är omhändertagna enligt LVU har socialnämnden rätt att bestämma hur umgänget med närstående ska se ut detta kallas umgängesbegränsning. Detta beslut kan inte överklagas. Det är därför viktigt att socialnämnden noga överväger vilka möjligheter till umgänge som finns innan man begränsar barnets umgänge med närstående. Enligt förarbeten till LVU bör dock bestämmelserna om begränsningar i umgängesrätten tillämpas restriktivt.

Det är viktigt för barn som är omhändertagna att de får möjlighet att behålla sina betydelsefulla relationer. Det är alltid vad som är bäst för barnet som ska gälla och barnets behov som ska styra planeringen av umgänget.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter