Övervägande LVU

Hej! Har förstått att socialsekreterarna minst var sjätte månad ska delge nämnden information om nuläget för att de ska kunna ta beslut om ev fortsatt familjhemsvård.
I vårt fall saknas fortfarande efter 16 månader i familjehem en undertecknad vårdplan. Fick en för påskrift efter 13 månader men då den innehöll kränkningar och felaktigheter kunde vi inte samtycka. Saknas också samtycke utifrån det beslutsunderlag soc tog fram i samband med utredningen. En mycket undermålig utredning.
Vilka dokument kräver nämnden för att ta sitt beslut? Vem ansvarar för innehållet i dokumenten?
Tacksam för svar!
Fd mamma

En fd mamma

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du är orolig för ditt barn och vill att dokumentation och beslut ska vara korrekta.

Socialnämnden är skyldig att minst en gång var sjätte månad överväga/ompröva om vården fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas. Det är förvaltningsrätten som fattar beslutet om vård enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) men det är därefter socialnämndens ansvar att bestämma om vården och hur den ska utformas.

Socialsekreteraren har under uppföljningen av vården samlat in uppgifter om både barnets situation och om hur eventuella särskilda insatser fungerar. Uppföljningen fungerar som underlag för att överväga eller ompröva vården. Det är socialsekreteraren som föredrar ärendet för socialnämnden. Om barnet har omhändertagits enligt 2§ så ska socialnämnden överväga vården och om barnet omhändertagits enligt 3§ LVU ska socialnämnden ompröva vården.

För barn som är placerade utanför hemmet enligt LVU så ska det finnas en vårdplan. I vårdplanen ska det framgå vilka insatser socialnämnden tidigare vidtagit, barnets nuvarande situation samt det behandlingsbehov som nämnden anser föreligger och på vilket sätt socialnämnden avser tillgodose dessa behov. Vårdplanen bör innehålla uppgifter om vilken vårdform som är planerad, vårdens huvudsakliga inriktning och under vilka premisser vården kan upphöra. Det är socialsekreteraren som ansvarar för att en vårdplan upprättas och innehållet i denna.

Vårt råd är att du pratar med ditt barns handläggare och framför dina synpunkter och frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter