Lob

Hej, jag blev lobbad vid ett tillfälle för att jag var för berusad. Har inget alkohol missbruk eller gjort något olagligt. Har inget brottsregister. Jag undrar om en Lob registreras i Socialtjänstens register och om det gör det preskriberas det då någon gång?

Funderaren

Kommentarer

Hej! 
Om du omhändertagits av polis med stöd av LOB, Lag om omhändertagande av berusade personer m.m. ska polismyndigheten ge dig råd och upplysningar samt, i den mån det är lämpligt, samråda med annat samhällsorgan som har till uppgift att tillgodose ett sådant behov. 

Det innebär att polisen ska anmäla till socialtjänsten om de bedömer det som lämpligt att socialtjänsten involveras i syfte att stödja, råda eller på annat sätt involveras.  

När det inkommer en anmälan till socialtjänsten ska det göras en bedömning om huruvida det ska inledas en utredning eller inte. Det är innehållet i anmälan samt den enskildes inställning som avgör huruvida en utredning inleds.  
Om man som vårdnadshavare omhändertagits med stöd av LOB gör polisen en anmälan till socialtjänsten om oro gällande barnet/barnen till den omhändertagne.  

Socialtjänsten tillämpar inte preskription då det är ett begrepp som är kopplat till rättsliga följder som upphör efter viss tid efter begånget brott. Socialtjänsten har ingen straffrättslig funktion i den bemärkelsen och utreder varken brott eller avger domar.  

En akt som upprättats med stöd av SoL, Socialtjänstlagen, sparas i fem år och därefter ‘gallras’ den. Det betyder att den förstörs. Om ett tillägg görs under femårsperioden skjuts gallringstiden framåt.  

Vi hoppas du fått svar på dina frågor.

Vänligen  

Soctanter  

Soctanter