Ang sekretess

Hej.

Varför gäller inte sekretess när utredning görs inom en familj? Som exempelvis vid barnutredning och ni berättar i detalj vad som stått i den ena vuxnes sjukvårdsjournaler som uppenbart kan ses som känsligt alternativt att personen bett er låta bli för att hen är orolig över hur hen ska bli bemött av den andre vuxne i familjen? Att ni måste ha tillgång till materialet förstår jag, men är väldigt fundersam till att ni skriver ned saker som sagts i förtroende till sjukvården ska visas för den andre vuxne som inte har med den biten att göra. Detta gäller inget med barnet utan endast sådant som varit vid kontakt med sjukvården.

Februari

Kommentarer

Hej!

Tack för din fråga.

Du skriver och har frågor över varför känsliga uppgifter om en av vårdnadshavarna finns med och har lämnats ut till den andra vårdnadshavaren i en genomförd barnutredning.

När socialtjänsten inlett en barnutredning inhämtar socialsekreteraren uppgifter som är väsentliga för de frågeställningar som föranlett utredningen. Oftast oro som inkommit via en orosanmälan men kan även vara utifrån en ansökan. När socialtjänsten inleder en utredning skrivs en utredningsplan som delges barnet och vårdnadshavare. I utredningsplanen framgår varför det inletts en utredning, vilka frågeställningar som socialtjänsten vill ha besvarade och hur de ska inhämtas. Svaren kan inhämtas genom tex samtal, inhämtande av information från skola som konsultationsdokument eller inhämtande av journalkopior via sjukvården.

Uppgifterna som inhämtas ska vara relevanta för utredningen. Både under och vid genomförd barnutredning delges barnet utifrån ålder och mognad samt vårdnadshavare utredningen både skriftligt och muntligt.

Det är svårt att besvara din fråga varför känsliga uppgifter om en vårdnadshavare finns med i utredningen. Vi hänvisar vårdnadshavare att vända sig till barnets socialsekreterare för att få närmre svar gällande uppgifterna som finns med i utredningen och varför.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter