Personligt ombud kan inget hjälpa till med

Ni rekommenderar ofta personer som skriver hit på forumet att kontakta det personliga ombudet i kommunen. Det trots att personliga ombud inget kan göra i majoriteten av ärenden. De kan INTE

* Ändra eller ta beslut om åtgärder och insatser för den enskilde
* Förhindra exempelvis vräkning eller beslut om
uteblivet försörjningsstöd
* Utgöra samtalspart eller ge stödsamtal

Det ett personligt ombud kan göra är att vara med och skriva en överklagan när klientens situation redan är så illa att man exempelvis är på väg att bli vräkt.

Det är helt felaktigt att hänvisa till personligt ombud som om de kan påverka vilka insatser en person får inom arbetsförmedling, socialtjänst eller vård. De kan heller inte stödja en person i samtal då de oftast inte har utbildning inom samtal eller psykoterapi och de får heller inte gå in i en sådan roll.

Personligt ombud bör hänvisas till i ytterst få fall där det är tydligt att det handlar om att överklaga ärenden, inte som ett allmänt stöd till personer som upplever att de behöver olika insatser. Personliga ombud kan på sin höjd bidra med en blankett eller ett telefonnummer men de allra flesta som skriver hit befinner sig i en situation där regelverk och resursbrist gör det omöjligt för personerna att få det stöd de behöver.

De systemfel som rapporteras och samlas in av de personliga ombuden är heller inte skäl för den enskilde att gå in i en kontakt med ett ombud eftersom systemfelen tar år att åtgärda, när personen redan hamnat på gatan, blivit av med sitt jobb, blivit av med bidrag osv.

S

Kommentarer

Hej

Det stämmer som du skriver att ett personligt ombud inte kan ändra eller ta beslut om åtgärder och insatser för den enskilde.

Personligt ombud stödjer en person med psykisk funktionsnedsättning genom att tillsammans med klienten planera, genomföra och följa upp uppdrag som definierats av klienten.

Personligt ombud ska även verka för att gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning ska få bättre livsvillkor. Det sker genom att de personliga ombuden identifierar systemfel och brister i samhället som påverkar gruppen negativt. Personligt ombud kan sökas av den enskilde själv, eller av en annan person i samråd med personen med psykisk funktionsnedsättning.

Målgruppen för insatser av personligt ombud utgörs av personer som har en funktionsnedsättning som innebär ett omfattande och långvarigt socialt handikapp som medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv och som har komplexa behov av vård, stöd och service och som har behov av kontakt med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter.

Personligt ombud arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare och kommunen är huvudman.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter