Flytta till Kanada

Flytta till Kanada Skickat: 2018-12-04 08:37

Vill bara tillägga att enligt lag får barn bestämma vem de vill bo med från och med 12 årsåldern eller så fort den blivit någorlunda mogen.

Om risk finns att barn utsätts vid fara i det nya landet, ska socialtjänsten göra allt de kan för att förhindra resan och utreda saken noggrant. Innan man tillåter en vårdnadshavare att helt enskilt ta över, vårdnaden.

Flytta till Kanada

Kommentarer

Hej!

Tack för din kommentar gällande vårt svar på frågan Flytta till Kanada!

I de fall där barn riskerar att utnyttjas eller att fara allvarligt illa på något annat sätt ska socialtjänsten göra sitt yttersta för att få hem ett barn. Detta praktiseras främst i de fall där det finns risk för att en minderårig kommer att giftas bort eller att det bedöms vara en fara för barnen att vistas tillsammans med sin vårdnadshavare på andra sätt till exempel för att den blir utsatt för allvarligt våld.

Gällande barns självbestämmande över vart det ska bo så ska dess inflytande över dessa beslut få större inflytande utifrån ålder och mognad, precis som du skriver. Lagstiftningen ger dock inte ett absolut självbestämmande till barnet innan det har blivit myndig vid 18 års ålder. Det är vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna som har det den yttersta rätten och ansvaret för dessa beslut fram till dess.

Det finns praxis i en del domar som har grundat en tanke om att barnet har en rätt att själv bestämma vart det vill bo från 12 år, men detta är snarare en utgångspunkt än en rättighet. Det som är lagstadgat är att alla beslut om vårdnad ska tas utifrån principen om barnets bästa (6 kap 2 a § 1 st Föräldrabalken). Principen innebär bland annat att man ska beakta barnets egen vilja utifrån ålder och mognad (6 kap 2 a § 3 st Föräldrabalken).

Tack igen för din kommentar så att vi kunde förtydliga vårt svar.
Vänligen
Soctanterna

Soctanter