CSN/försöröjningstöd

Hej,

det här ha ni svarat:
"Vi förstår din fråga som att du i dagsläget uppbär försörjningsstöd och att du nu funderar på att studera och söka bidrag och eller lån från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Generellt sätt utgår inte försörjningsstöd när man studerar. Det är din handläggare som avgör om du är berättigad till försörjningsstöd utifrån hela din situation. Vi vill därför uppmana sig att prata med din handläggare om hur din planering framåt ser ut och på så sätt få veta vad som gäller i just ditt fall."

Enligt 4 kap 1 § den som inte kan tillgodose se sina behov ett eller annat sätt, står till arbetsmarknadens bifogande och kostnaden skrälligt är berättigad till stöd.

Ert svar gäller utifrån man studerar på heltid. kan man få csn i både bidrag och lån som vanligtvis räcker.

Dock om man:
1 Står till arbetsmarknadens förfogande genom, söka arbete
2 uppbär försörjningsstöd och
3 Väljer att studera ( nåt som ökar anställningsbarhet) exempelvis på halvtid 50%
Kan socialtjänsten inte enligt lag, kräva att biståndssökande inte beviljas
bistånd på, om kvarvarande kostnader är skäliga.

Biståndssökande kan lagligen avbryta studier, men socialtjänsten kan inte tvinga
en person att avbryta sina studier.

Rent moraliskt förstår jag inte vad socialtjänsten stör sig på att det finns människor som vill utbilda sig, istället för söka arbete när dessa ändå inte kommer få arbete. Hade jag varit socialhandläggare, hade jag stött personer som utbildar sig, och inte personer som inte vill ha en sysselsättning men ändå behåller bistånd för att den kan smarta ut ert system.
Just saying...

CSN/försöröjningstöd

Kommentarer

Hej!

Precis som du skriver så anses en person som studerar på heltid kunna klara sig på studiemedel eller andra studiestöd, varför socialtjänsten generellt inte beviljar ekonomiskt bistånd till studerande under terminerna.

I socialtjänstlagens 4 kap 1 § framgår det att rätt till bistånd till försörjning finns om en person inte själv kan tillgodose sina behov eller att behoven på annat vis kan tillgodoses. Eftersom socialtjänstlagen är en ramlag så innehåller den grundläggande riktlinjer men reglerar inte detaljer som istället formuleras i kommuners riktlinjer. Syftet med ramlagar är att ge utrymme för flexibilitet för tillämpning som kan anpassas efter olika omständigheter och enskilda fall.

Det kan som du skriver finnas flera anledningar till att utbilda sig, bland annat för att öka sina chanser att få ett arbete. Det kan naturligtvis finnas skäl att bevilja försörjningsstöd för att studera i enskilda fall och man har alltid rätt att ansöka. Socialtjänsten ska göra en individuell bedömning och fatta beslut i ärendet. Om socialtjänsten gör bedömning att rätt till bistånd ej finns så finns möjlighet att vända sig till Förvaltningsrätten för att få sin sak prövad.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter