Omprövning efter mer än sex månader

Vad gäller om socialtjänsten/nämnden dröjer mer än sex månader med omprövning?

Olle

Kommentarer

Hej!

Vi har nyligen fått en fråga kring omprövning gällande LVU och kommer därför att ge samma svar på din fråga.

I 13 § LVU, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga kan man läsa mer om omprövning av ett omhändertagande enligt LVU. Där framgår att om barnet beretts vård med stöd av 2 § LVU så ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs. Om barnet har beretts vård enligt 3 § LVU ska socialnämnden inom sex månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård med stöd av lagen ska upphöra. Därefter ska socialnämnden ompröva frågan fortlöpande inom sex månader från senaste prövningen.

Om det är så att socialnämnden inte har omprövat beslutet inom utsatt tid råder vi dig att i första hand kontakta din socialsekreterare för att diskutera frågan med hen. Du kan också anmäla missförhållande till inspektionen för vård och omsorg, IVO, som är de som utövar tillsyn över socialtjänsten. Du når dem på https://www.ivo.se eller 010-788 50 00.

Om vi har missförstått din fråga eller har några andra frågor eller funderingar är så är du välkommen åter.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter