Lvu: Verbala Kränkningar

Hej Soctanterna! Jag tänkte höra om verbala kränkningar i hemmet kan utgöra en enskild faktor för ett omhändertagande enligt LVU 2 §.

(Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Lag (2003:406).

Kan verbala kränkningar ses som antingen psykisk misshandel eller något annat förhållande i hemmet?

Jag är medveten om det kan vara svårt att kunna bevisa att det förekommit verbala kränkningar i hemmet. Jag undrar som sagt, om verbala kränkningar utan kombination med annat missförhållande i hemmet (som exempelvis våld), kan leda till LVU. Oerhört tacksam för svar!

Jenny

Kommentarer

Hej

LVU finns till som en skyddslag för barn och unga under 18 år. Teoretiskt sett skulle man kunna omhänderta ett barn på grund av verbala kränkningar om dessa i sitt slag kan klassas som psykisk misshandel dock är det väldigt ovanligt. Ofta finns det även andra skäl till att ett ingripande måste göras. De verbala kränkningarna måste vara av en sådan art eller omfattning så att det kan likställas med misshandel och att detta i sin tur leder till att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Detta är en bedömning som en socialsekreterare gör efter att ha pratat med barnet och utrett barnets behov, hemsituationen och föräldraförmågan hos vårdnadshavarna. Barnets totala situation måste bedömas och man tittar på vilket stöd föräldrarna har fått eller kan ges. I första hand försöker man stötta föräldrarna till en förändring på frivillig väg, det vill säga enligt socialtjänstlagen. Omhändertagande enligt LVU är alltid den sista utvägen när alla möjliga frivilliga insatser är uttömda. Om man misstänker att ett barn far illa i sitt hem kan man anmäla detta till socialtjänsten i sin stadsdel. Detta gör man genom att kontakta de som arbetar med barn- och familjefrågor.

Hoppas att du fått svar på din fråga

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Kan man flytta ett barn från ett familjehemsplacering hos sin mormor (SOL) ett år till ett annan familjehemsplacering (LVU)? Sos kommer med det som ett alternativ emellanåt och jag blir väldigt orolig! Hennes problem är huvudsak i skolan när hon inte vill göra något slipper hon. Men läxor som kommer hem blir alltid gjorda. Kan ta från 5 minuter upp till en halvtimme. Hemma finns olika som kan hjälpa henne. Två av ungdomarna har sökt högskola till hösten. Hon är också högljud som sin mamma och morfar, mamma har missbruksproblem. I skolan finns en personlig assistent, men personkemin stämmer inte emellan dem så det gör inte saken bättre. När man tala med sos så ligger problemen hemma hos oss enligt dem. I veckan fick jag ett brev från en av hennes aktiviteter eftersom hon inte hade varit där förra gånger. De önskade att hon kom nästa gång för att nu hade hon hade smält in i gruppen så bra! Något positivt, äntligen. Funderade att flytta henne till en annan skola men då blir det ännu ett avsked och nu börja det komma skolkamrater hem till henne. Eftersom hon har börjat cykla vill hon var mycket ute och hon har upptäckt att det går bättre att leka med pojkarna. Hon är 7 år gammal.

Hej

Du ger mycket information i ditt inlägg och vi har redigerat det något för att det inte ska kunna hänföras till någon enskild person.

Det känns som om du är engagerad i flickans situation och att du försöker göra vad du kan för att hon ska ha det så bra som möjligt. Att ha barnets bästa i fokus är absolut nödvändigt för såväl anhöriga som för socialtjänsten.

För att detta ska vara möjligt krävs bland annat att barnets samhörighet med anhöriga och andra närstående främjas, därför blir det viktigt att det finns ett samarbete mellan socialtjänsten och familjehemmet där flickan för närvarande är placerad. Det är Socialnämnden som ansvarar för att flickan får god vård där hon nu befinner sig. Är förutsättningarna inte tillräckliga för att försäkra henne god vård kan en omplacering bli aktuell. Om denna omplacering inte kan ske i samförstånd med barnets vårdnadshavare kan en placering enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) bli aktuell såtillvida att förhållandena i övrigt ser ut på ett sätt som överensstämmer med 2 eller 3 § LVU. Lagen i sin helhet kan du läsa på:

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1990:52

Av det du skriver så förstår vi att du och resten av familjehemmet upplever att det främst är i skolan som det uppstår problem för flickan. Du skriver vidare att hon har en assistent på skolan som det inte verkar fungera särskilt bra med. Om vi har förstått ditt inlägg rätt så verkar det som om socialtjänsten, tvärtemot vad ni upplever, menar att det är i hemmet som det uppkommer problem för flickan. Vi rekommenderar dig att ta kontakt med aktuell socialsekreterare och boka in ett möte för att prata om vad det är som gör att de upprepade gånger har nämnt LVU som alternativ till den nuvarande placeringen enligt SOL (Socialtjänstlagen). Det är viktigt att ni får veta vad det är som ligger bakom detta resonemang för att kunna förstå varför flickan eventuellt skulle behöva omplaceras.

Du skriver att ni har haft funderingar på att låta flickan byta skola för att lösa de problem som finns där. Däremot så ser ni nackdelar med att göra detta då hon har skaffat sig kompisar på den skola hon befinner sig nu. Vi tror, precis som du också verkar vara inne på, att de problem som finns bör lösas på annat sätt än att låta flickan bli förflyttad från de vänner som hon nyligen har fått.

Vi tror att det som du eller ni främst behöver göra är att föra en diskussion med berörd socialsekreterare kring hela flickans situation. Vidare skulle ni också kunna föra en dialog med skolan för att förhöra er närmare om vad det inte är som fungerar samt lyfta upp de behov som ni vet att flickan har. Det verkar som om skolarbetet fungerar med er tillsammans i hemmet, därför skulle ni kunna diskutera med personalen hur man på bästa sätt kan möta flickans behov.

Som vi började vårt svar så är det allra viktigaste att det är flickans bästa som kommer i första hand. Att ni i familjehemmet kan tala med socialtjänsten och komma överens om vad det är flickan behöver för att tillförsäkras god vård är en bra väg att gå.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Återkom gärna med fler funderingar eller frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Socialen har forstört mitt live föst de sa skilje från din man vi hjälper dig efter skilmisse de tåg mina barn från mig jag är helt ensam finns det nån som hjälper mig jag mår dåligt utan att de fråga mig de tåg mina barn från mig med lvu . c

Hej

Av det du skriver så kan vi inte utläsa vilken hjälp du var i behov av från socialtjänsten i det skedet då du och din man skilde er. Vi vet inte heller i vilket sammanhang någon har gett dig rådet att skilja dig från din man.

Däremot förstår vi av ditt inlägg att dina barn nu har blivit omhändertagna enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och att du nu mår mycket dåligt över detta, vilket vi absolut förstår.

Barn kan omhändertas med stöd av denna lag utifrån två olika paragrafer. Antingen är det så att vård beslutas på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet som gör att det finns en påtaglig risk att barnets hälsa eller utveckling skadas (2 § LVU). Eller så beslutas det om vård på grund av att barnet själv utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende (3 § LVU). För att läsa lagen i sin helhet klicka på länken nedan:

http://www.riksdagen...911&bet=1990:52

Av det du skriver i ditt inlägg så framgår inte på vilka grunder dina barn har blivit omhändertagna. Som vi har skrivit i ett svar ovan så är ett omhändertagande enligt LVU alltid den sista utvägen när alla frivilliga insatser, enligt socialtjänstlagen, är uttömda.

Det verkar som om du inte riktigt har förstått hur det kommer sig att dina barn har omhändertagits. Vi rekommenderar att du vänder dig till aktuell socialsekreterare för att föra en diskussion samt för att få se utredningen och beslutet som ligger till grund för omhändertagandet. När du talar med socialsekreteraren kan du passa på att fråga om det finns någonstans i din stadsdel dit du kan vända dig för att få stöd, i form av exempelvis samtal. Kanske finns det exempelvis socialrådgivare du kan vända dig till för att prata om det som hänt.

Du kan också vända dig till din vårdcentral för att boka tid hos kurator om du känner att du skulle vara i behov av detta. Är du inte listad på någon vårdcentral, alternativt att du av någon anledning inte vill gå just dit, så kan du ringa eller gå till någon annan vårdcentral i Malmö. Nedan finns en länk över de vårdcentraler som finns samt nummer och adress till dessa:

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Primarvarden_Skane/Verksamheter/Vardc...

Hoppas att vi har besvarat din fråga. Om du undrar något ytterligare så får du mer än gärna återkomma så ska vi försöka besvara din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Vilka rättigheter finns för föräldern gentemot soc när barnet är placerat på frivillig väg hos familjehem pga stress hos förälder? Det har påbörjats aktiv hjälp med
Stressbehandling. Nu påstår socialsekreteraren att det inte är stress trots läkaremiss till terapeut utan kontrollbehov pga att jag vill vara delaktig i besluten för mitt barn och mitt och mitt barns framtida relation. Jag ifrågasätter mycket och socialsekreteraren har haft problem med detta och försöker få det till att det är jag som är jobbig och jag lägger mig i så mycket, och tycker inte andra att jag är jobbig och är du såhär i alla situationer och jsg vill prata med din terapeut och försöker på alla sätt att övertyga mig om att han har rätt.'vilket jag inte tycker han har. Det är naturligt att lägga sig sitt och sitt barns liv och beslut som påverkar vår framtid. Soc beslut är ju
inget de behöver leva med när de går hem för dagen. och jag står fast vid att de personer som har problem med mig är de som är vana att bestämma och sällan blir emotsagda och det har han ju sagt att så är det. Han ärninte vsn vid att andra lägger sig i hans jobb. Men har han verkligen rätt att kräva att han ska få träffa min
stressrerapeut? Jag upplever att han kränker mig och försöker pressa på sina sanningar som jag vet inte stämmer.

Har soc rätt enligt lag att i förhand bestämma sig för när barnet kan flytta hem igen istället för att låta tiden och förälderns tillstånd avgöra detta samt ha möten under tidens gång? Hur ofta har föräldern tillåtelse att träffa sitt barn?

Hej

Vi förstår av ditt inlägg att du för närvarande inte mår bra men blir glada av att höra att du får hjälp med dina stressymptom. Tyvärr är det ofta svårt att endast koncentrera sig på sin egen behandling och att lära sig hantera stressen eftersom att livet faktiskt fortgår samtidigt. Detta betyder att man dels måste lära sig att hantera situationer som har lett till den stress man har i dagsläget och dels kunna hantera nya stressfyllda situationer som kan dyka upp längs vägen. Det verkar som om du är medveten om din stress och kämpar för att göra något åt det, vilket är jätteviktigt.

Insatser enligt SoL (socialtjänstlagen) är frivilliga insatser, vilket betyder att en placering enligt SoL inte kan ske utan samtycke. Det vill säga, du har som förälder rättighet att motsäga dig placering av ditt barn.

Socialtjänsten arbetar för att barn inte ska fara illa och har alltid barnets bästa i fokus. Detta innebär att om ett barn far illa av att bo kvar hemma och föräldrarna motsätter sig det stöd och den hjälp de kan få enligt SoL för att barnet ska kunna bo kvar så kan det göras en utredning enligt LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) som är en tvångslag. Att det är en tvångslag betyder att vård kan komma att ges utan samtycke om det krävs för att barn inte ska fara illa.

Precis som du skriver så är det inte konstigt att du vill vara delaktig i beslut som påverkar dina barns liv och er gemensamma framtid. Detta är snarare en förutsättning för att barn ska kunna återgå till sin familj. I socialtjänstlagen finns det allmänna bestämmelser om vård utanför det egna hemmet. Där står skrivet att vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön. Läs socialtjänstlagen i sin helhet via nedanstående länk:

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2001:453#K6

Vidare står det att vårdnadshavare av socialtjänsten ska få råd och stöd och annan hjälp som de kan behöva.

När ett barn vårdas med stöd av SoL i ett annat hem än det egna ska det finnas en plan på hur vården ska bedrivas och därutöver ska socialtjänsten minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs. Vårdplanen innefattar en plan på hur umgänget med vårdnadshavarna ska se ut. När man gör upp en sådan plan måste man göra en individuell bedömning utifrån vad som är bäst för barnet. I vårdplanen bör också klargöras vad som krävs för att barnet ska kunna flytta hem igen.

Det verkar som om det har uppstått någon form av irritation eller konflikt mellan dig och aktuell socialsekreterare vilket gör att samarbetet er emellan verkar ha försvårats. En rekommendation är att ni bokar ett möte så att du får förklara för honom hur din situation faktiskt ser ut och hur det känns. Att du lider av din stress och att han måste ha missuppfattat ditt tillstånd då han talar om kontrollbehov. Såvitt vi förstår av ditt inlägg så är din vilja att vara delaktig i dina barns liv och att göra vad du kan för att du ska kunna vårda dem igen.

Du frågar om din socialsekreterare kan kräva att få träffa din terapeut. Inom sjukvården gäller stark sekretess för uppgifter om patienter. Det är förbjudet att lämna uppgifter om det inte står klart att det kan ske utan att patienten eller närstående lider men. Med patientens samtycke får uppgifter lämnas. Sekretess kan endast brytas i vissa särskilda fall.

Hoppas att vi har besvarat dina frågeställningar. Du är välkommen hit till oss igen om du undrar något mer eller något helt annat.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter