Flytta

Hej! Jag är omhändertagen av soc och jag har SOL. Men det jag undrar är om dom kan flytta mig till en annan stad inom Sverige mot min vilja?

Melissa

Kommentarer

Hej

Socialtjänsten arbetar bland annat utifrån SoL (socialtjänstlagen), LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) och LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).
Socialtjänstlagen är en lag som bygger på frivillighet och den ska i största mån användas före tvångslagarna LVM och LVU. Tvångsvård kan bara bli aktuellt om man nekar till att ta mot frivilliga insatser samt uppfyller de andra kriterierna i lagen för att tvångsvård ska kunna ske. Du kan läsa mer om SoL, LVU och LVM via länkarna nedan:

http://www.socialstyrelsen.se/regelverk/lagarochforordningar/socialtjans...(sol)

http://www.socialsty...dabestammelsero

http://www.socialsty...ssbrukareivissa

Om man är omhändertagen enligt LVM eller LVU så kan man tvingas att flytta till en annan stad om exempelvis den vård eller behandling man behöver inte finns eller kan ges i den stad där placeringen ursprungligen gjordes. Det kan också vara så att man väljer att flytta ett barn som är omhändertaget enligt LVU någon annanstans trots att föräldrarna ej samtycker till detta. Skäl till detta kan exempelvis vara att barnet eller den unge riskerar att fara illa i den miljö som han eller hon befinner sig i. Dock tar man i största möjliga mån hänsyn till den placerades vilja och önskemål.

Om du är placerad enligt SoL så kan socialtjänsten inte tvinga dig att flytta till en annan stad. Du har även rätt att avsluta en placering om du är placerad enligt SoL.

Om du har fler frågor eller funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter