SIP-möte

När en kallelse till SIP-möte görs så väljer socialtjänsten i detta fallet att inte delta i mötet då de anser att de inte kan erbjuda någon hjälp för individen i fråga. De anser att det enbart är sjukvården som ska erbjuda insatser för individen och därför väljer de att inte delta.

Kan socialtjänsten verkligen neka själva mötet?

Petra

Kommentarer

Hej!

Utifrån hur din fråga är formulerad så förstår vi det som att denna fråga rör en faktisk händelse. Soctanter på nätet är en allmän rådgivningstjänst och vi kan därför inte ge direkta svar i enskilda ärenden, men vi ska försöka ge ett generellt svar på din fråga.

Samordnad individuell plan, så kallad SIP, ska upprättas när den enskilde är i behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, förutsatt att planen behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och att den enskilde själv samtycker till planen. En samordnad individuell plan ska göras när samordning efterfrågas, kompetens behövs från flera verksamheter, ansvarsfördelningen behöver förtydligas, insatser behöver ges samtidigt eller i särskild ordning eller om en person upplever sig ”bollas runt”. Du kan läsa mer på Sveriges kommuner och landstings webbsida:

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindi....

I socialstyrelsens dokument går det att läsa att det är kommun eller landsting som har en skyldighet att upprätta en samordnad individuell plan när de bedömer att det behövs. Det betyder dock inte att inte andra kan föreslå att en samordnad individuell plan upprättas och att de deltar i arbetet med planen. Det kan exempelvis röra sig om anhöriga eller närstående, skola eller Försäkringskassan. Kommuner kan också ha egna rutiner kring vem som ska initiativ till att en samordnad individuell plan om de bedömer att den unge är i behov av sådan, exempelvis skolan istället för socialtjänsten. Det går att läsa mer om samordnad individuell plan på socialstyrelsens webbsida:

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/samordnadindividuellplan-sip....

Socialtjänsten bör alltså delta i en samordnad individuell plan, men vi kan inte ge ett rakt besked på om de har rätt att vägra att delta. Vi råder dig att ta upp frågan med handläggaren ifråga eller dennes chef för att få mer information om hur de tänker. Är man inte nöjd med hur ens ärende handläggs har man rätt att vända sig till inspektionen för vård och omsorg, IVO, som utövar tillsyn över bland annat socialtjänsten, för att göra en anmälan. För att få mer information om IVO kan du besöka deras webbsida på:

https://www.ivo.se/.

Vi önskar dig lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter