Ansökan om insatser

Hej!
Om man är i behov av insatser enligt LSS, är det socialtjänsten som utreder detta enligt 11:1 sol?

Vad menas med habiliteringsinsatser? Får man dessa genom LSS? Är både socialtjänsten o sjukvården inkopplad i detta isf?

Lina

Kommentarer

Hej!

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS – är en så kallad rättighetslag. Det kan till exempel innebära att en person kan ha rätt till boende, personlig hjälp, sysselsättning, miljöombyte och en meningsfull fritid.
Insatser enligt LSS är individuellt behovsprövade och ges bara när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndshandläggare utreder vilka möjligheter du har att få hjälp utifrån dina personliga behov.

Utredningen görs och beslut fattas med stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Alltså inte med stöd av Socialtjänstlagen, SoL.
Det är kommunen som ansvarar för handläggningen. I Malmö stad är det Funktionsstödsförvalningen. Du kan hitta mer information på deras hemsida.
https://malmo.se/Omsorg-vard--stod/Stod-till-personer-med-funktionsnedsa...

Vi vet inte riktigt vad du menar med habiliteringsinsatser. Men i Region Skåne ansvarar avdelningen ’Habilitering och hjälpmedel’ för stöd och rådgivning. Det stöd man kan få därigenom syftar till att möjliggöra goda levnadsvillkor och till att underlätta vardagen. Man kan få rådgivande och stödjande insatser av till exempel kurator, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast och logoped. Sjukvård och LSS-handläggare samverkar vid behov.

Vi hoppas du fått svar på dina frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter