Lvu

hej,jag undrar lite om det där med tvång.Har hört att socialtjänsten ej får hota med att om man inte gör som dom vill tar man barnen på lvu,vilket jag vet fler som har varit utsatta för det,stämmer det eller finns det kryphål i lagen som gör att socialtjänsten kan göra så?

Sen undrar jag,i mitt fall var man bara ute efter min äldsta dotter men ansökte om lvu på alla bara för att handläggaren förstått att jag inte skulle gå med på placering av äldsta,hon har inte ens berättat att vi var under utredning och har definitivt inte ens nämnt något om placering,får det gå till så här? och bara för att en förälder anser att hon/han kan klara av barnet utan placering så måste det bli lvu? tycker det finns för många kryphål i lagen.

Jag gjorde en hemtagningsbegäran och bad om en ny utredning med utomstående som skötte den men jag blev nekad det,utredning har dom gjort men soc har ej pratat mig eller varit på hembesök,som i första utredningen,kan soc neka mig en ny utredning av utomstående?

Jag har försökt få svar av min handläggare men hon vägrar att svara på nån av mina frågor.

Kan soc ändra inriktning på skälet till lvu? först tog dom barnen pga min pstådda psykiskaohälsa,vilket den psykologiska bedömningen motbevisade,då ändrar sig soc och skyller på att barnens beteende är pga hemmamiljön,båda flickorna har grav adhd,hur kan soc få ändra sig så?

kan ju tillägga att jag har 3 yngre barn hemma.

Linda

Kommentarer

Hej!

Om det finns skäl att överväga ett omhändertagande enligt LVU (Lag,1990:52, med särskilda bestämmelser om vård av unga), så ska socialtjänsten vara tydliga med vad som krävs för att socialtjänsten inte ska ansöka om detta. Detta kan uppfattas som ett hot men inte vara menat som ett sådant.

Vårdnadshavaren och den unge ska informeras om att en utredning enligt SoL (Socialtjänstlagen) inleds och anledningen till detta. Det behöver inte bli ett omhändertagande enligt LVU för att socialtjänsten och vårdnadshavaren har olika åsikter avseende vilket behov av stöd som en familj har.

För att ett omhändertagande enligt LVU ska vara tillämpligt måste tre förutsättningar vara uppfyllda. Ett missförhållande ska föreligga med anknytning till den unges hemmiljö eller till den unges eget beteende. Missförhållandet ska medföra att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling ska skadas och att behövlig vård inte kan ges på frivillig väg.

Ansökan om vård enligt LVU prövas alltid i Förvaltningsdomstolen som fastställer eller avslår socialtjänstens ansökan.

Socialtjänsten är inte skyldig att låta någon utomstående genomföra en utredning, önskemål om detta bör ställas till ansvarig socialsekreterares chef som får ta ställning till begäran.

Vid ett omedelbart omhändertagande kan socialtjänsten hänvisa både till att den unge ska omhändertas utifrån hemmiljö och eget beteende, senare i en eventuell ansökan om fortsatt vård enligt LVU så kan socialtjänsten välja att ansöka utifrån hemmiljön och eget beteende eller endast utifrån det ena av det.

Om man som vårdnadshavare anser att socialtjänsten har handlagt ärendet felaktigt så kan man alltid vända sig till Socialstyrelsen som är tillsynsmyndighet för bland annat socialtjänsten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Hur vanligt är det att socialtjänsten ansöker om lvu §2 men inte på alla barnen i familjen?Om det är pga hemmamiljön borde väl alla barn fara illa?

Hej!

När socialtjänsten utreder barns hemförhållande så görs bedömningen för vart barn för sig. Det är säkert inte vanligt att bara ett av barnen skulle omhändertas om hemmiljön skulle vara skadlig för barnen. Det som kan hända är att föräldrarna bedöms sakna förmåga att ge ett av syskonen speciell omvårdnad. Ett exempel kan vara att föräldrarna inte av något skäl klarar av ta hand om diabetes eller allvarlig allergi. Om föräldrarna saknar förmåga eller vägrar följa läkares ordination så kan det leda till att just det barnet kan omhändertas jämlikt LVU då det finns allvarlig risk för just det barnets hälsa. Hoppas att det exemplet kan hjälpa dig i din fundering.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter