Advokat Med Vid Samtal

Hej
En bekant till mig har kallats till ett möte med socialtjänsten för att han anmälts för misskötsel av barn, hustrun är den anmälande parten.
På en fråga om han fick ta med sig advokat till detta möte blev svaret nej, hustrun måste först ge sitt samtyck beroende på sekretessen. Men, mannen mår mycket dåligt och vill ha ett stöd från sin advokat, känns väldigt fel. Hur är det??

Med vänlig hälsning

reinhold

Kommentarer

Hej!

Det är en fråga som inte är helt enkel att besvara då det finns en rad överväganden här som inte bara innefattar juridiska spörsmål.

Det finns inga juridiska hinder för din bekant att ha med sig en advokat eller en utomstående person som stöd vid mötet.

När det gäller sekretessen så kan en förälder som är vårdnadshavare själv (utan samtycke från den andra vårdnadshavaren) efterge sekretessen kring barnets ärende, t.ex. till en advokat.

Om en förälder inte är vårdnadshavare, men är inbjuden till ett möte, så kommer den föräldern att få ta del av de sekretessbelagda uppgifter som kommer fram vid mötet. Dessa uppgifter kan föräldern sedan välja att berätta för en advokat, varför det inte heller i den situationen finns något juridiskt hinder mot advokatens närvaro. Samma sak gäller om föräldern som inte är vårdnadshavare är part i ett pågående ärende hos socialtjänsten.

Utöver de juridiska förutsättningarna för vem som får närvara vid ett möte inom socialtjänsten, finns det andra överväganden som kan hindra utomstående personers närvaro. Det ankommer på socialtjänsten att i möjligaste mån skapa ett samtalsklimat där samtliga närvarande känner sig bekväma. Här går det inte med exakthet att fastställa vilka personer som bör eller inte bör närvara, utan man måste anpassa sig efter den individuella situationen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter