Undrar..

Postat: 2009-03-02 01:05

Hej
Skreiv ett inlägg här för ett tag sedan och ni har inte lagt upp det . Hur kommer det sig? Jag fråga bara hur man går tillväga om man vill anmäla/stämma en socialsekreterare? Och så skrev jag att det går inte att sticka under stolen att Socialen inte är perfekt.
Mvh Robbin

Robbin

Kommentarer

Postat: 2009-03-03 13:04

Hej Robbin

Socialtjäntsen fattar ibland beslut som kan kännas kränkande för den personen det berör och om man som enskild person känner sig orättvist behandlad eller vill framföra sin klagan på en enskild handläggare har man rätt till detta.

Först av allt rekommenderar vi att du kontaktar den enskilde handläggaren och framför ditt klagomål, om du inte redan har gjort det. Därefter kan du kontakta handläggarens chef. Chefen har ett ansvar att ta in klagomål och diskutera detta med handläggaren. Du som klagande kan önska att ha en träff mellan dig, chefen och handläggaren för att klargöra vad det är som du inte anser har gått rätt till i ärendet.

Du kan också vända dig till JO (Justitieombudsmannen) med en skriftlig klagan. JO:s uppgift är att övervaka att myndigheter (och andra som är anförtrodda myndighetsutövning) rättar sig efter lagar och förordningar och att de fullgör sina skyldigheter i övrigt, inte minst att de respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

På JO:s hemsida https://www.jo.se hittar du i vänstermenyn fliken JO anmälan. Där hittar du all information om vad en anmälan ska innehålla etc. Där finns även en anmälningsblankett om du vill använda dig utav den.

Du kan också polisanmäla en handläggare om denna ”uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften” (Brottsbalken kap 20). Om handläggaren döms för tjänstefel kan det bli böter eller fängelse i upp till två år. Vidare står där i Brottsbalken kap 20 att om brottet anses som ringa ska handläggaren inte dömas till ansvar. Vid grovt tjänstefel skall man dömas till fängelse lägst sex månader och högst sex år. Läs mer om Brottsbalken kap 20 på
https://www.bolagonline.se/lagar/brb20.html

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen Soctanterna

Soctanter