Skillnad Mellan Ledsagare Och Kontaktperson?

Postat: 2009-05-23 22:37

Jag undrar vad det är för skillnad mellan hur en ledsagare och en kontaktperson arbetar och kan hjälpa till med?

L

Kommentarer

Postat: 2009-06-03 11:37

Hej

Den enskilde kan ansöka om ledsagning enl SoL och ledsagning kan beviljas äldre eller yngre personer som till följd av funktionshinder är i behov av sådan insats för att komma ut i och delta i samhällslivet och uppnå skälig levnadsnivå. Det kan vara att komma ut på fritids/kulturella aktiviteter, eller bara för promenader, fika etc.

Gäller behovet en ledsagare under en pågående färdtjänstresa regleras rättigheten i färdtjänstlagen.

Den enskilde kan också ansöka om ledsagning enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), en förutsättning är då att personen omfattas av någon av de tre personkretsarna i LSS lagstiftningen. En biståndshandläggare gör en utredning med bedömning om en person ingår i någon av personkretsarna i LSS lagstiftningen.

Det finns tre olika personkretsar:
Personkrets 1: utvecklingsstörda eller personer med autism/autismliknande tillstånd
Personkrets 2: personer som i vuxen ålder pga sjukdom eller yttre trauma ådragit sig en hjärnskada som är bestående och medför intellektuell reducering liknande utvecklingsstörning
Personkrets 3: personer som har ett stort och varaktigt fysiskt, psykiskt funktionshinder som medför betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som leder till ett omfattande behov av stöd eller service och har ett behov som de facto inte är tillgodosett.

En grundläggande skillnad mellan LSS och SoL är att man enligt LSS skall ha goda levnadsvillkor och enligt SoL skälig levnadsnivå. En annan skillnad är att den enskildes möjligheter till inflyttande betonas starkare i LSS.

När det gäller kontaktperson ansöker man om detta via SoL/LSS. (Nedanstående text är hämtad ur ett tidigare svar på forumet publicerat 2009-04-02 med rubriken kontaktperson).

Alla har rätt att ansöka om en kontaktperson genom socialtjänsten. Vid en ansökan om kontaktperson öppnar socialtjänsten en utredning. Meningen med en utredning är att undersöka vilka behov du har och om du har rätt till en kontaktperson, utredningen leder till ett beslut.

Det finns många olika skäl till varför man får en kontaktperson. En del har behov av stöd kring praktiska saker i vardagen, andra behöver socialt och/eller känslomässigt stöd, någon att prata med om svåra saker men också någon att dela glädje med. En kontaktperson kan också inspirera och motivera till fysiska, sociala eller andra aktiviteter.

En kontaktperson är någon som vill dela med sig av sin tid och sina erfarenheter, som vill umgås och hitta på roliga saker med dig, men också lyssna och stödja dig på olika sätt. En kontaktperson har tystnadsplikt.

Om socialtjänsten bedömer att du har rätt till en kontaktperson, försöker socialsekreteraren att matcha rätt kontaktperson efter dina behov och önskemål. Du kan själv komma med förslag på en person i din närhet som du önskar ska vara din kontaktperson. Alla som vill bli kontaktpersoner utreds först av socialtjänsten genom intervju, referenser och utdrag ur polis- och socialregister.

När man valt ut en person, träffar man alltid den tilltänkta kontaktpersonen tillsammans med socialsekreteraren så att man kan avgöra om personkemin stämmer. Man kommer gemensamt fram till vad stödet ska innebära och hur ofta ni ska träffas. Uppföljning sker kontinuerligt tillsammans med kontaktpersonen, socialsekreteraren och dig.

För att ni ska ha möjlighet att tex gå på bio, gå ut och fika eller göra någon fysisk aktivitet får kontaktpersonen en omkostnadsersättning som ska täcka utgifterna för de aktiviteter som ni gör tillsammans. Utöver detta får kontaktpersonen en mindre arvodesersättning för själva uppdraget.

Man ansöker om ledsagning och kontaktperson hos den stadsdelsförvaltning som man tillhör.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter