Avgift

Postat: 2009-08-05 08:01

Jag skulle vilja veta om jag som förälder är skyldig att betala avgift till kommunen om mitt barn blir samhällsplacerat. Om så är fallet - hur mycket?

JO

Kommentarer

Postat: 2009-08-05 14:16

Hej

Vi är inte helt säkra på vad du menar med "samhällsplacerat"? Men om du menar att ditt barn placeras enl LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) eller placering enl SoL (Socialtjänstlagen) är svaret att föräldern/föräldrarna kan bli skyldiga att betala en viss summa, detta kallas ersättningsskyldighet.

Det är svårt att säga hur mycket denna summa kan bli då en beräkning utifrån betalningsförmåga göres. Som underlag för beräkningen utgår man dels från inkomster enl uppgifter från det senaste fattade taxeringsbeslutet och dels från det total antal barn som föräldern är försörjningsskyldig för. Om man uppbär försörjningsstöd betalar man ingen ersättning.

Nedan följer utdrag ur de lagar som stödjer ersättningsskyldigheten.

Utdrag ur SoL (2001:453) kap 8 1 § 2 stycket

Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem än det egna, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader enligt grunder som regeringen föreskriver. Socialnämnden får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.

Utdrag ur Socialtjänstförordningen (2001:937) 6 kap § 2

2 § Föräldrarnas skyldighet enligt 8 kap. 1 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) att bidra till kommunens kostnader för ett barns vård i ett annat hem än det egna bestäms efter samma grunder som om det gällde att bestämma återbetalningsskyldighet för var och en av dem enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

Det belopp som var och en av föräldrarna skall bidra med får dock inte överstiga vad som för varje tid motsvarar underhållsstödsbeloppet enligt 8 § första stycket första meningen lagen om underhållsstöd.

Vi hoppas att du fått svar på dig fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter